dijous, 3 de juny de 2010

MANIFESTACIÓ 8J (Vaga General Serveis Públics)

PUNT DE TROBADA ENSENYAMENT

11 hr Pg. Gràcia - Aragó


Ver 8J Manifestació Vaga CCOO en un mapa más grande

Recorregut: Pg. de Gràcia fins a la Pç Universitat, on a les 12:00 començarà la manifestació de tots els sectors públics, que finalitzarà a la Pç Sant Jaume 

LA TEVA FORÇA ÉS DECISIVA

MANIFESTACIÓ 8J (Vaga General Serveis Públics)

PUNT DE TROBADA ENSENYAMENT

11 hr Pg. Gràcia - Aragó


Ver 8J Manifestació Vaga CCOO en un mapa más grande

Recorregut: Pg. de Gràcia fins a la Pç Universitat, on a les 12:00 començarà la manifestació de tots els sectors públics, que finalitzarà a la Pç Sant Jaume 

LA TEVA FORÇA ÉS DECISIVA

dimarts, 1 de juny de 2010

Retellades de sou al PDI Laboral

Després de dies esperant veure com ens afectarien les retallades al PDI-L ja tenim publicat al DOGC (https://www.gencat.cat/diari/5639/10148161.htm) quines seran les mesures que s’aplicaran.

En resum, un 5% per a tots i per tots els conceptes retributius, a l’espera que puguem negociar una aplicació gradual en funció del sous, possiblement de forma similar a com s’ha realitzat amb el PDI Funcionari (figures de PDI laboral vinculades amb contracte indefinit i/o les categories amb un salari més elevat podran veure augmentat aquest percentatge). Però a l’espera d’un acord, directament s’aplicarà aquest 5% a totes les categories.

Per exemple, un Ajudant no doctor que té actualment un sou brut anual de 22.037,54 € veurà reduït el seu sou brut anual en 1.101,88 €, a l'espera del procés de negociació. Es a dir, un cop realitzades les diferents deduccions tornaran a ser mileuristes.

Cal dir que el Decret és un clar atac frontal a la feina que realitzem tots, i que no va en la direcció de les pròpies paraules d’aquest Govern:

El Govern valora de manera molt significativa la tasca de totes les persones al servei del sector públic, a la vegada que considera que la situació econòmica actual demana un esforç addicional de contenció a un col·lectiu, el dels treballadors públics, que tenen el lloc de treball assegurat i es veuen menys afectats per l’atur. L’aplicació d’aquest decret contribuirà a garantir el nivell de prestacions que ofereix la Generalitat”. (http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20100529/01.htm).

NO CAL DIR QUE GRAN PART DEL PDI Laboral no té assegurat el lloc de treball!!! Cal fer molts “Jota-C’Erres de primer quartil” i evidentment molts altres mèrits acadèmics. Però d’això mai se’n recorda ningú més que nosaltres. Potser aquí ens toca ser autocrítics: sembla evident que no és suficient en fer la pròpia feina ben feta, cal fer-se escoltar més i millor, i el teu suport és clau començant pel dia 8, el dia de la VAGA.

I fins a quan les retallades? Vosaltres mateixos:

Adequació de conceptes retributius
Finalitzada l'aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se'n derivi, s'ha de procedir a l'adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència de la Generalitat afectats per aquest Decret llei”.

Evidentment aquest “en funció de la situació…” és clarament preocupant, i cal sumar una clara hipoteca a qualsevol negociació propera i a tota la tasca feta:
“Suspensió d'acords

Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats…”
En resum:

“1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d'alta direcció, experimentarà una reducció d'un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes retributius que l'integren i que els correspongui percebre d'acord amb el conveni col·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que s'abonarà sense aplicar la reducció prevista en aquest article.”

“4. La distribució de la reducció prevista en aquest article entre els elements retributius es pot alterar mitjançant negociació col·lectiva, que en cap cas pot suposar l'increment de la massa salarial que es derivi de l'aplicació de les reduccions esmentades. Aquesta possibilitat no exclou l'aplicació immediata, a partir de l'1 de juny de 2010, de la referida reducció”.

“6. La reducció prevista en aquest article no és aplicable al personal laboral les retribucions del qual, en jornada completa, no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat en el Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre”.

Recordar que el salari mínim és de 633,30 €/mes, per tant no afectarà a aquelles persones amb un salari inferior a 949,95 €/mes, és a dir un salari brut anual inferior a 13.299,30 €. Per tant, ni els investigadors en formació es lliuren de les retallades (http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21170.pdf).

Però aquests no són els únics motius per afegir-te a la VAGA del dia 8. Properament més motius...

Retellades de sou al PDI Laboral

Després de dies esperant veure com ens afectarien les retallades al PDI-L ja tenim publicat al DOGC (https://www.gencat.cat/diari/5639/10148161.htm) quines seran les mesures que s’aplicaran.

En resum, un 5% per a tots i per tots els conceptes retributius, a l’espera que puguem negociar una aplicació gradual en funció del sous, possiblement de forma similar a com s’ha realitzat amb el PDI Funcionari (figures de PDI laboral vinculades amb contracte indefinit i/o les categories amb un salari més elevat podran veure augmentat aquest percentatge). Però a l’espera d’un acord, directament s’aplicarà aquest 5% a totes les categories.

Per exemple, un Ajudant no doctor que té actualment un sou brut anual de 22.037,54 € veurà reduït el seu sou brut anual en 1.101,88 €, a l'espera del procés de negociació. Es a dir, un cop realitzades les diferents deduccions tornaran a ser mileuristes.

Cal dir que el Decret és un clar atac frontal a la feina que realitzem tots, i que no va en la direcció de les pròpies paraules d’aquest Govern:

El Govern valora de manera molt significativa la tasca de totes les persones al servei del sector públic, a la vegada que considera que la situació econòmica actual demana un esforç addicional de contenció a un col·lectiu, el dels treballadors públics, que tenen el lloc de treball assegurat i es veuen menys afectats per l’atur. L’aplicació d’aquest decret contribuirà a garantir el nivell de prestacions que ofereix la Generalitat”. (http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20100529/01.htm).

NO CAL DIR QUE GRAN PART DEL PDI Laboral no té assegurat el lloc de treball!!! Cal fer molts “Jota-C’Erres de primer quartil” i evidentment molts altres mèrits acadèmics. Però d’això mai se’n recorda ningú més que nosaltres. Potser aquí ens toca ser autocrítics: sembla evident que no és suficient en fer la pròpia feina ben feta, cal fer-se escoltar més i millor, i el teu suport és clau començant pel dia 8, el dia de la VAGA.

I fins a quan les retallades? Vosaltres mateixos:

Adequació de conceptes retributius
Finalitzada l'aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se'n derivi, s'ha de procedir a l'adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència de la Generalitat afectats per aquest Decret llei”.

Evidentment aquest “en funció de la situació…” és clarament preocupant, i cal sumar una clara hipoteca a qualsevol negociació propera i a tota la tasca feta:
“Suspensió d'acords

Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats…”
En resum:

“1. Des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d'alta direcció, experimentarà una reducció d'un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes retributius que l'integren i que els correspongui percebre d'acord amb el conveni col·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que s'abonarà sense aplicar la reducció prevista en aquest article.”

“4. La distribució de la reducció prevista en aquest article entre els elements retributius es pot alterar mitjançant negociació col·lectiva, que en cap cas pot suposar l'increment de la massa salarial que es derivi de l'aplicació de les reduccions esmentades. Aquesta possibilitat no exclou l'aplicació immediata, a partir de l'1 de juny de 2010, de la referida reducció”.

“6. La reducció prevista en aquest article no és aplicable al personal laboral les retribucions del qual, en jornada completa, no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat en el Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre”.

Recordar que el salari mínim és de 633,30 €/mes, per tant no afectarà a aquelles persones amb un salari inferior a 949,95 €/mes, és a dir un salari brut anual inferior a 13.299,30 €. Per tant, ni els investigadors en formació es lliuren de les retallades (http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21170.pdf).

Però aquests no són els únics motius per afegir-te a la VAGA del dia 8. Properament més motius...