dilluns, 19 de desembre de 2011

Comunicat de CCOO sobre l’estat de les retallades

El 30 de novembre de 2011 es van iniciar les negociacions a l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (a on no estan inclosos els empleats de les universitats públiques i els de les administracions locals). Després de 7 reunions, la part sindical ha presentat un manifest i s’ha aixecat de la Mesa el 16 de desembre, sense haver arribat a cap acord. Per tant, s’ha donat per finalitzada la negociació atesa la imminent aprovació, per part del Govern, el dimarts 20 de desembre, dels avantprojectes de llei de pressupostos de la Generalitat i de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2012. Aquí la relació final de les mesures proposades per l’administració (punxa aquí). 

Teníem convocada la Mesa d’universitats per el 19 de desembre i, sobtadament, es va anul•lar sense cap justificació. Van convocar l’Espai de Diàleg i Negociació, el mateix dia 16 a la tarda, intentant tractar el tema precipitadament, sense possibilitat de negociar res. CCOO va decidir no assistir per a què no es donés per negociat, donat que el marge de negociació era pràcticament nul. Les mesures presentades per l’administració de la Generalitat aplicables a les universitats públiques són les següents (punxa aquí). 

CCOO estem radicalment en contra d’aquestes mesures, perquè són un atac frontal contra els més febles, com és el cas de la incapacitat laboral transitòria i les polítiques d’igualtat de gènere, amb allò aplicable a la reducció de jornada per tenir cura d’un fill. Són mesures que no són importants quantitats en l’estalvi de la despesa però són d’un contingut ideològic demolidor. No es parla dels complements abusius per càrrecs a tota l’administració i de posar un llindar salarial als empleats públics. La reducció de la despesa recau en els de sempre i no podem acceptar aquestes retallades que no tenen cap sentit d’estalvi. 

El divendres a la tarda es va tornar a convocar pel dilluns al matí, com a últim intent, però no havia canviat res, sabent que s’aprova dimarts i com havia anat a la Mesa d’Empleats i Empleades de la Generalitat, per tant, hem decidit no assistir. A l’ordre del dia de l‘Espai de Diàleg i Negociació hi havia dos punts més d’informació dels esborranys del Pla Serra Hunter i el Pla Conjunt de Jubilacions Anticipades que esperem negociar pròximament. 

Alhora, demanem que es torni a convocar la Mesa d’universitats i la paritària del PDI laboral per tractar aquests temes, que són objecte de negociació. CCOO demana que s’impulsi la creació de la mesa sectorial d’universitats prevista a l’EBEP per tal de tenir un àmbit de negociació amb l’administració, recordant que la Mesa d’Universitats la constitueixen les universitats i els sindicats. L’administració la presideix, però no forma part de la Mesa. 

CCOO sóm plenament conscients de la difícil situació econòmica perquè passen les universitats públiques i, la administració en el seu conjunt, i hem de dir amb tota claredat que les mesures proposades són un nou pas en un camí que s’ha demostrat equivocat. Demanem la seva retirada i l’obertura d’un veritable procés de negociació. 

Finalment, ens comprometem davant de tots els treballadors i treballadores de la universitats públiques catalanes i el conjunt de la societat a posar totes les nostres eines de negociació i mobilització al servei de la defensa de la universitat pública i dels drets dels seus treballadors i treballadores.

Comunicat de CCOO sobre l’estat de les retallades

El 30 de novembre de 2011 es van iniciar les negociacions a l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (a on no estan inclosos els empleats de les universitats públiques i els de les administracions locals). Després de 7 reunions, la part sindical ha presentat un manifest i s’ha aixecat de la Mesa el 16 de desembre, sense haver arribat a cap acord. Per tant, s’ha donat per finalitzada la negociació atesa la imminent aprovació, per part del Govern, el dimarts 20 de desembre, dels avantprojectes de llei de pressupostos de la Generalitat i de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2012. Aquí la relació final de les mesures proposades per l’administració (punxa aquí). 

Teníem convocada la Mesa d’universitats per el 19 de desembre i, sobtadament, es va anul•lar sense cap justificació. Van convocar l’Espai de Diàleg i Negociació, el mateix dia 16 a la tarda, intentant tractar el tema precipitadament, sense possibilitat de negociar res. CCOO va decidir no assistir per a què no es donés per negociat, donat que el marge de negociació era pràcticament nul. Les mesures presentades per l’administració de la Generalitat aplicables a les universitats públiques són les següents (punxa aquí). 

CCOO estem radicalment en contra d’aquestes mesures, perquè són un atac frontal contra els més febles, com és el cas de la incapacitat laboral transitòria i les polítiques d’igualtat de gènere, amb allò aplicable a la reducció de jornada per tenir cura d’un fill. Són mesures que no són importants quantitats en l’estalvi de la despesa però són d’un contingut ideològic demolidor. No es parla dels complements abusius per càrrecs a tota l’administració i de posar un llindar salarial als empleats públics. La reducció de la despesa recau en els de sempre i no podem acceptar aquestes retallades que no tenen cap sentit d’estalvi. 

El divendres a la tarda es va tornar a convocar pel dilluns al matí, com a últim intent, però no havia canviat res, sabent que s’aprova dimarts i com havia anat a la Mesa d’Empleats i Empleades de la Generalitat, per tant, hem decidit no assistir. A l’ordre del dia de l‘Espai de Diàleg i Negociació hi havia dos punts més d’informació dels esborranys del Pla Serra Hunter i el Pla Conjunt de Jubilacions Anticipades que esperem negociar pròximament. 

Alhora, demanem que es torni a convocar la Mesa d’universitats i la paritària del PDI laboral per tractar aquests temes, que són objecte de negociació. CCOO demana que s’impulsi la creació de la mesa sectorial d’universitats prevista a l’EBEP per tal de tenir un àmbit de negociació amb l’administració, recordant que la Mesa d’Universitats la constitueixen les universitats i els sindicats. L’administració la presideix, però no forma part de la Mesa. 

CCOO sóm plenament conscients de la difícil situació econòmica perquè passen les universitats públiques i, la administració en el seu conjunt, i hem de dir amb tota claredat que les mesures proposades són un nou pas en un camí que s’ha demostrat equivocat. Demanem la seva retirada i l’obertura d’un veritable procés de negociació. 

Finalment, ens comprometem davant de tots els treballadors i treballadores de la universitats públiques catalanes i el conjunt de la societat a posar totes les nostres eines de negociació i mobilització al servei de la defensa de la universitat pública i dels drets dels seus treballadors i treballadores.

dijous, 15 de desembre de 2011

Nova regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris

Al BOE del 10 de desembre s'ha publicat el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest deroga el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitzava l'anterior.

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a "disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat normativa de les mateixes."

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb un tutor de l'entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. La designació del tutor acadèmic de la universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per aquesta, tenint en compte que el tutor de les pràctiques curriculars haurà de ser un professor de la universitat, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en qual es trobi matriculat l'estudiant i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor d'universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Els drets i deures del tutor acadèmic de la universitat seran els següents:

Drets: a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d'acord amb la seva normativa interna. b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l'estada de l'estudiant a tutelar. c) Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures: a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiant. b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques coordinant per a això amb el tutor de l'entitat col·laboradora i vistos, si s'escau, els informes de seguiment. c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant tutelat d'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret. e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. f) Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les possibles incidències sorgides. g) Supervisar, i si s'escau sol·licitar, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiant en el qual podran valorar-se tant les competències genèriques com les específiques del corresponent projecte formatiu. Un cop transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s'estableixi, d'acord amb la normativa de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració.

Des CC.OO. considerem que aquest RD suposa un avanç pel que fa al reconeixement de l'activitat docent en les pràctiques en empresa, respecte de la situació actual. Actualment és freqüent que les pràctiques en empresa es reconeguin com a crèdits de lliure configuració, sense que l'activitat de tutoria es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Aquest RD ens donarà força per exigir que a partir d'ara la tutoria d'estudiants en pràctiques es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Creiem que les pràctiques en empresa s'han de considerar com una activitat formativa més de l'estudiant, i per tant s'han d'orientar en aquest sentit: les pràctiques en empresa no podran plantejar-se com una forma de treball precari, en què els estudiants desenvolupin tasques pròpies de treballadors en plantilla. Així mateix, considerem que la realització de les pràctiques no ha de suposar per als estudiants un cost addicional, més enllà del pagament de la matrícula de l'assignatura.

Nova regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris

Al BOE del 10 de desembre s'ha publicat el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest deroga el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitzava l'anterior.

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a "disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat normativa de les mateixes."

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb un tutor de l'entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. La designació del tutor acadèmic de la universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per aquesta, tenint en compte que el tutor de les pràctiques curriculars haurà de ser un professor de la universitat, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en qual es trobi matriculat l'estudiant i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor d'universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Els drets i deures del tutor acadèmic de la universitat seran els següents:

Drets: a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d'acord amb la seva normativa interna. b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l'estada de l'estudiant a tutelar. c) Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures: a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiant. b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques coordinant per a això amb el tutor de l'entitat col·laboradora i vistos, si s'escau, els informes de seguiment. c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant tutelat d'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret. e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. f) Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les possibles incidències sorgides. g) Supervisar, i si s'escau sol·licitar, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiant en el qual podran valorar-se tant les competències genèriques com les específiques del corresponent projecte formatiu. Un cop transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s'estableixi, d'acord amb la normativa de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració.

Des CC.OO. considerem que aquest RD suposa un avanç pel que fa al reconeixement de l'activitat docent en les pràctiques en empresa, respecte de la situació actual. Actualment és freqüent que les pràctiques en empresa es reconeguin com a crèdits de lliure configuració, sense que l'activitat de tutoria es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Aquest RD ens donarà força per exigir que a partir d'ara la tutoria d'estudiants en pràctiques es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Creiem que les pràctiques en empresa s'han de considerar com una activitat formativa més de l'estudiant, i per tant s'han d'orientar en aquest sentit: les pràctiques en empresa no podran plantejar-se com una forma de treball precari, en què els estudiants desenvolupin tasques pròpies de treballadors en plantilla. Així mateix, considerem que la realització de les pràctiques no ha de suposar per als estudiants un cost addicional, més enllà del pagament de la matrícula de l'assignatura.

dissabte, 10 de desembre de 2011

Carta oberta als membres de la comunitat universitària de la UPC: Pla de Viabilitat UPC


Primer van agafar els comunistes, 
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.

Després es van endur els jueus, 
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.

Després, van venir a buscar els obrers; 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.

Més tard es van ficar amb els catòlics, 
i no vaig dir res perquè jo era protestant.

I quan, finalment, em van agafar a mi, 
ja no quedava ningú per protestar.

Martin Niemüller (1892-1984)

Fa dues setmanes la Gerència de la UPC va presentar a la Comissió Permanent del Consell de Govern la seva proposta de Pla de Viabilitat 2011-2014. La proposta suposa un atac sense precedents contra tota la comunitat universitària de la UPC. A aquest pla es proposen mesures que impliquen pèrdues de llocs de treball a tots els col·lectius de la UPC, per valor de més d'11.000.000 d'euros. També es proposen mesures que suposen una degradació de les condicions de treball i de pèrdua de drets socials. Es redueix la despesa en prevenció de riscos laborals, en plans de promoció i formació, es suprimeix el plus de perillositat, etc.

L'import dels acomiadaments és d'aproximadament un 4,5% de la massa salarial total, i com és previsible que els salaris més elevats no es vegin afectats, suposarà una reducció força més gran de la plantilla de treballadors i treballadores de la UPC. L'equip rectoral pretén aprovar-lo al Consell de Govern del proper 16 de desembre, i al Consell Social del dia 20. Per tant, cal deduir que l'equip directiu no vol negociar el Pla de Viabilitat amb els agents socials.

Aquest Pla de Viabilitat no és més que el principi del desballestament de la universitat pública per part de l'actual Govern. Des de CCOO, creiem que des de la comunitat universitària de la UPC hem de fer saber als membres del Consell de Govern que aquesta proposta de Pla de Viabilitat suposarà una pèrdua irreparable per a tota la comunitat de la UPC, i que està a les seves mans aturar aquesta agressió a la universitat pública. A continuació teniu el llistat de membres del Consell de Govern. No deixeu de transmetre aquesta reflexió a aquells que tingueu a prop:

GIRÓ ROCA, Antoni
ABELAIRA TATO, Ana
LÓPEZ i POL, Carme

BOSCH ESPELTA, Josep
BUGEDA CASTELLTORT, Gabriel
CODONY GISBERT, Jordi
COLOM FAJULA, Xavier
DÍEZ MEJÍA, Pedro
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique
GIL MUR, Francesc Xavier
JURADO MARCO, Consuelo
MAJÓ ROCA, Joan
MARIÑO ACEBAL, José Bernardo
MARQUÉS CALVO, Marisol
OBIOLS GALÍ, Martí
PÉREZ FOGUET, Agustí
PÉREZ NEIRA, Ana Isabel
SASTRE REQUENA, Anna

BENÍTEZ IGLESIAS, Raúl
BOTELLA LÓPEZ, Pere
CASAL FÀBREGA, Joaquim
COROMINAS SUBIAS, Albert
JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
JORGE SÁNCHEZ, Joan
PARDAS FELIU, Montserrat
RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada
TORRES i VIÑALS, Jordi
USANDIZAGA CALPARSORO, Miguel M.
XAMBÓ DESCAMPS, Sebastia

MARTÍN SANTIAGO, Rosa M.
MERINO POSA, Florentino
MURILLO BARRANCO, Carme

SAYROL CLOLS, Elisa
TAMARIT MUR, Josep Lluís
SUÁREZ FEIJOO, Raúl

BERENGUER SAU, Jordi
GRIFUL PONSATTI, Eulàlia
HUERTA CEREZUELA, Antonio
JORDANA RIBA, Francesc de Paula
PEÑA PITARCH, Esteban
TRULLOLS FARRENY, Enric

ARGELAGUET ISANTA, M. Rosa
BERGAS JANÉ, Joan
MARTÍNEZ BENASAT, Antonio
MARTÍNEZ-SEARA ALONSO, M. Teresa
PUJOLÀ CUNILL, Montserrat
RIU COSTA, Pere Joan

ASENSIO QUIÑONERO, Miquel
CAMPDELACREU ARMENGOL, Víctor
TORRES i CAROL, Joan

Font UPC (10/12/2011):

Carta oberta als membres de la comunitat universitària de la UPC: Pla de Viabilitat UPC


Primer van agafar els comunistes, 
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.

Després es van endur els jueus, 
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.

Després, van venir a buscar els obrers; 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.

Més tard es van ficar amb els catòlics, 
i no vaig dir res perquè jo era protestant.

I quan, finalment, em van agafar a mi, 
ja no quedava ningú per protestar.

Martin Niemüller (1892-1984)

Fa dues setmanes la Gerència de la UPC va presentar a la Comissió Permanent del Consell de Govern la seva proposta de Pla de Viabilitat 2011-2014. La proposta suposa un atac sense precedents contra tota la comunitat universitària de la UPC. A aquest pla es proposen mesures que impliquen pèrdues de llocs de treball a tots els col·lectius de la UPC, per valor de més d'11.000.000 d'euros. També es proposen mesures que suposen una degradació de les condicions de treball i de pèrdua de drets socials. Es redueix la despesa en prevenció de riscos laborals, en plans de promoció i formació, es suprimeix el plus de perillositat, etc.

L'import dels acomiadaments és d'aproximadament un 4,5% de la massa salarial total, i com és previsible que els salaris més elevats no es vegin afectats, suposarà una reducció força més gran de la plantilla de treballadors i treballadores de la UPC. L'equip rectoral pretén aprovar-lo al Consell de Govern del proper 16 de desembre, i al Consell Social del dia 20. Per tant, cal deduir que l'equip directiu no vol negociar el Pla de Viabilitat amb els agents socials.

Aquest Pla de Viabilitat no és més que el principi del desballestament de la universitat pública per part de l'actual Govern. Des de CCOO, creiem que des de la comunitat universitària de la UPC hem de fer saber als membres del Consell de Govern que aquesta proposta de Pla de Viabilitat suposarà una pèrdua irreparable per a tota la comunitat de la UPC, i que està a les seves mans aturar aquesta agressió a la universitat pública. A continuació teniu el llistat de membres del Consell de Govern. No deixeu de transmetre aquesta reflexió a aquells que tingueu a prop:

GIRÓ ROCA, Antoni
ABELAIRA TATO, Ana
LÓPEZ i POL, Carme

BOSCH ESPELTA, Josep
BUGEDA CASTELLTORT, Gabriel
CODONY GISBERT, Jordi
COLOM FAJULA, Xavier
DÍEZ MEJÍA, Pedro
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique
GIL MUR, Francesc Xavier
JURADO MARCO, Consuelo
MAJÓ ROCA, Joan
MARIÑO ACEBAL, José Bernardo
MARQUÉS CALVO, Marisol
OBIOLS GALÍ, Martí
PÉREZ FOGUET, Agustí
PÉREZ NEIRA, Ana Isabel
SASTRE REQUENA, Anna

BENÍTEZ IGLESIAS, Raúl
BOTELLA LÓPEZ, Pere
CASAL FÀBREGA, Joaquim
COROMINAS SUBIAS, Albert
JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
JORGE SÁNCHEZ, Joan
PARDAS FELIU, Montserrat
RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada
TORRES i VIÑALS, Jordi
USANDIZAGA CALPARSORO, Miguel M.
XAMBÓ DESCAMPS, Sebastia

MARTÍN SANTIAGO, Rosa M.
MERINO POSA, Florentino
MURILLO BARRANCO, Carme

SAYROL CLOLS, Elisa
TAMARIT MUR, Josep Lluís
SUÁREZ FEIJOO, Raúl

BERENGUER SAU, Jordi
GRIFUL PONSATTI, Eulàlia
HUERTA CEREZUELA, Antonio
JORDANA RIBA, Francesc de Paula
PEÑA PITARCH, Esteban
TRULLOLS FARRENY, Enric

ARGELAGUET ISANTA, M. Rosa
BERGAS JANÉ, Joan
MARTÍNEZ BENASAT, Antonio
MARTÍNEZ-SEARA ALONSO, M. Teresa
PUJOLÀ CUNILL, Montserrat
RIU COSTA, Pere Joan

ASENSIO QUIÑONERO, Miquel
CAMPDELACREU ARMENGOL, Víctor
TORRES i CAROL, Joan

Font UPC (10/12/2011):

dijous, 8 de desembre de 2011

A la UAB modifiquen de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI

Els membres de la Junta del PDI i del Comitè del PDI a la mesa de negociació, representants de les centrals sindicals CC.OO., UGT, CSIF i CGT, han informat que l'equip de govern ha alterat el procés de negociació sobre el pressupost del 2012, en lliurar als Directors de Departaments i Degans, en reunió celebrada el passat divendres dia 2, un document intern en el qual: 

 • ES MODIFIQUEN de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI en incrementar la seva càrrega docent a 660 hores. 
 • S'UTILITZA aquesta nova dedicació de referència per establir un nou rànquing de departaments amb dèficit i superàvit docent que justifica la retallada de professorat temporal i plantilla estructural dels departaments amb superàvit. 

Des dels diferents sindicats s'han proposat alternatives per reduir la despesa i augmentar els ingressos que fins ara han estat pràcticament ignorades. Davant d'aquesta situació, de forma unànime, hem decidit abandonar la negociació.

A la UAB modifiquen de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI

Els membres de la Junta del PDI i del Comitè del PDI a la mesa de negociació, representants de les centrals sindicals CC.OO., UGT, CSIF i CGT, han informat que l'equip de govern ha alterat el procés de negociació sobre el pressupost del 2012, en lliurar als Directors de Departaments i Degans, en reunió celebrada el passat divendres dia 2, un document intern en el qual: 

 • ES MODIFIQUEN de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI en incrementar la seva càrrega docent a 660 hores. 
 • S'UTILITZA aquesta nova dedicació de referència per establir un nou rànquing de departaments amb dèficit i superàvit docent que justifica la retallada de professorat temporal i plantilla estructural dels departaments amb superàvit. 

Des dels diferents sindicats s'han proposat alternatives per reduir la despesa i augmentar els ingressos que fins ara han estat pràcticament ignorades. Davant d'aquesta situació, de forma unànime, hem decidit abandonar la negociació.

dilluns, 5 de desembre de 2011

Es ven la plaça d'aparcament de la rectora de la UAB

L'assemblea PAS-PDI de la UAB posa en venda o lloguer l'aparcament de la rectora.

L'acció, realitzada pels membres de l'Assemblea, pretén posar de manifest la retallada de drets de la part més feble de la comunitat universitària, per a continuar mantenint els privilegis dels més poderosos.Es ven la plaça d'aparcament de la rectora de la UAB

L'assemblea PAS-PDI de la UAB posa en venda o lloguer l'aparcament de la rectora.

L'acció, realitzada pels membres de l'Assemblea, pretén posar de manifest la retallada de drets de la part més feble de la comunitat universitària, per a continuar mantenint els privilegis dels més poderosos.dimecres, 30 de novembre de 2011

Artur Mas retalla els salaris dels treballadors de les universitats catalanes (Hoja del Lunes 532 - 2/2)

A Catalunya, recentment el President Mas ha anunciat retallades salarials per als empleats públics. Una vegada més, el personal de les universitats es veurà afectat de manera desigual per aquestes mesures. 

El PDI funcionari és un cos estatal, i per tant to és competència de l'Estat regular i/o modificar les seves retribucions. Les CA no tenen competències sobre això. Els complements autonòmics sí que depenen de les CCAA, però la LOMLOU estableix que tots ells han de ser objecte d'avaluació. Així, es cobren en funció de determinades avaluacions disposades per les respectives CC.AA. 

Això vol dir que, si es vol imposar la retallada salarial en aquest complement, veuran minvat el seu salari precisament aquells que han superat positivament les diferents avaluacions. Resulta llavors una mesura del tot des-motivadora, en un escenari en el qual se suposa que es vol premiar la "qualitat" i la "excel•lència".

Artur Mas retalla els salaris dels treballadors de les universitats catalanes (Hoja del Lunes 532 - 2/2)

A Catalunya, recentment el President Mas ha anunciat retallades salarials per als empleats públics. Una vegada més, el personal de les universitats es veurà afectat de manera desigual per aquestes mesures. 

El PDI funcionari és un cos estatal, i per tant to és competència de l'Estat regular i/o modificar les seves retribucions. Les CA no tenen competències sobre això. Els complements autonòmics sí que depenen de les CCAA, però la LOMLOU estableix que tots ells han de ser objecte d'avaluació. Així, es cobren en funció de determinades avaluacions disposades per les respectives CC.AA. 

Això vol dir que, si es vol imposar la retallada salarial en aquest complement, veuran minvat el seu salari precisament aquells que han superat positivament les diferents avaluacions. Resulta llavors una mesura del tot des-motivadora, en un escenari en el qual se suposa que es vol premiar la "qualitat" i la "excel•lència".

Cotització dels antics becaris amb la reforma de les pensions (Hoja del Lunes 532 - 1/2)

Al BOE del 27 d'octubre de 2011, apareix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, "pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social ". Amb aquesta norma, es fa una excepció, per a aquells que han estat becaris, a la regla general de que a la Seguretat Social s’impedeix poder realitzar cotitzacions a posteriori, de manera que es recuperin períodes de temps ja passats. 

Aquells que han estat becaris abans de la reforma poden "recuperar" fins a dos anys de cotització per les beques que van desenvolupar en el passat i amb independència de quant temps faci d'això. La condició d'antic becari es podrà acreditar mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la va finançar, i si això no és possible, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.). La fórmula de recuperar aquestes cotitzacions serà mitjançant la subscripció d'un conveni especial amb la Seguretat Social que finançarà el propi beneficiari. 

Es podrà sol•licitar la recuperació d'aquestes cotitzacions fins al 31 de desembre del 2012 a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La base de cotització serà la base mínima del règim general de l'any en què es va desenvolupar la beca. La quota a ingressar en el conveni especial es calcularà mitjançant l'aplicació d'un coeficient reduït (es pagarà el 77% de la quota general), i l'abonament es pot fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al doble d'aquelles per les quals es formalitzi el conveni. És a dir, que l'abonament de 2 anys de cotització podrà fraccionar-se fins a 48 mensualitats. El pagament fraccionat no suposarà recàrrec ni interessos de cap tipus. 

CCOO està realitzant una campanya específica sobre aquest tema. Si has estat becari o coneixes persones que ho han estat, recorda que el termini s'acaba el 31 de desembre de 2012. 

Cotització dels antics becaris amb la reforma de les pensions (Hoja del Lunes 532 - 1/2)

Al BOE del 27 d'octubre de 2011, apareix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, "pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social ". Amb aquesta norma, es fa una excepció, per a aquells que han estat becaris, a la regla general de que a la Seguretat Social s’impedeix poder realitzar cotitzacions a posteriori, de manera que es recuperin períodes de temps ja passats. 

Aquells que han estat becaris abans de la reforma poden "recuperar" fins a dos anys de cotització per les beques que van desenvolupar en el passat i amb independència de quant temps faci d'això. La condició d'antic becari es podrà acreditar mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la va finançar, i si això no és possible, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.). La fórmula de recuperar aquestes cotitzacions serà mitjançant la subscripció d'un conveni especial amb la Seguretat Social que finançarà el propi beneficiari. 

Es podrà sol•licitar la recuperació d'aquestes cotitzacions fins al 31 de desembre del 2012 a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La base de cotització serà la base mínima del règim general de l'any en què es va desenvolupar la beca. La quota a ingressar en el conveni especial es calcularà mitjançant l'aplicació d'un coeficient reduït (es pagarà el 77% de la quota general), i l'abonament es pot fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al doble d'aquelles per les quals es formalitzi el conveni. És a dir, que l'abonament de 2 anys de cotització podrà fraccionar-se fins a 48 mensualitats. El pagament fraccionat no suposarà recàrrec ni interessos de cap tipus. 

CCOO està realitzant una campanya específica sobre aquest tema. Si has estat becari o coneixes persones que ho han estat, recorda que el termini s'acaba el 31 de desembre de 2012. 

dimecres, 23 de novembre de 2011

Tranquil•litat investigadors? “Ni un investigador universitari sortirà del sistema” (Antoni Castellà, Secretari d'Universitats de la Generalitat)

És cert que fa unes setmanes ens hem tornat a seure entorn a l’espai de diàleg Generalitat i agents socials. Aquesta primera reunió va ser fonamentalment per establir el funcionament i el calendari de treball, així com mostrar la voluntat de negociació. Se’ns va transmetre la dificultat econòmica del moment i que, per tant, s’hauran de fer esforços importants, però sense entrar en detalls. 

Alhora podem confirmar que en cap moment se’ns ha informat de que sobrin investigadors a les universitats catalanes, tot el contrari, ens van comentar que estudiaven tornar a posar operatiu el Pla Serra Húnter. Alhora el Govern es va ratificar en aquesta direcció en les declaracions que va fer fa molts pocs dies el Secretari d’Universitats Antoni Castellà a ComRadio (17/11/2011) on afirmava: “puc dir en nom del Govern que no hi haurà ni un, ni un, investigador que surti del sistema”


Aquest dies, de diferents companys i companyes, hem rebut rumors nerviosos davant la por que les universitats facin fora a lectors acreditats. Lectors que segons el conveni tenen per mèrit propi dret a optar a un concurs obert per una plaça estable. Creiem que la Generalitat i les Universitats són conscients que s’han guanyat aquest dret a concursar, per la seva excel•lència docent i investigadora, fet que han demostrat durant molts anys superant avaluacions constants. No tenim cap dubte que per les declaracions escoltades hem d’estar tranquils en aquest sentit i que tenen clar que a casa tenim molt i molt talent.

Tranquil•litat investigadors? “Ni un investigador universitari sortirà del sistema” (Antoni Castellà, Secretari d'Universitats de la Generalitat)

És cert que fa unes setmanes ens hem tornat a seure entorn a l’espai de diàleg Generalitat i agents socials. Aquesta primera reunió va ser fonamentalment per establir el funcionament i el calendari de treball, així com mostrar la voluntat de negociació. Se’ns va transmetre la dificultat econòmica del moment i que, per tant, s’hauran de fer esforços importants, però sense entrar en detalls. 

Alhora podem confirmar que en cap moment se’ns ha informat de que sobrin investigadors a les universitats catalanes, tot el contrari, ens van comentar que estudiaven tornar a posar operatiu el Pla Serra Húnter. Alhora el Govern es va ratificar en aquesta direcció en les declaracions que va fer fa molts pocs dies el Secretari d’Universitats Antoni Castellà a ComRadio (17/11/2011) on afirmava: “puc dir en nom del Govern que no hi haurà ni un, ni un, investigador que surti del sistema”


Aquest dies, de diferents companys i companyes, hem rebut rumors nerviosos davant la por que les universitats facin fora a lectors acreditats. Lectors que segons el conveni tenen per mèrit propi dret a optar a un concurs obert per una plaça estable. Creiem que la Generalitat i les Universitats són conscients que s’han guanyat aquest dret a concursar, per la seva excel•lència docent i investigadora, fet que han demostrat durant molts anys superant avaluacions constants. No tenim cap dubte que per les declaracions escoltades hem d’estar tranquils en aquest sentit i que tenen clar que a casa tenim molt i molt talent.

dimecres, 16 de novembre de 2011

CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades a la universitat pel dia 17 contra les retallades a l'educació pública

La jornada de vaga serà a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia 
14 novembre 2011 

La Secretaria de Joventut i Cultura de la Federació d'Ensenyament de CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades per l'alumnat universitari pel dia 17 a favor de l'educació pública i en contra de les retallades. 

Les assemblees d'estudiants d'universitat d'algunes comunitats autònomes han decidit convocar els i les estudiants d'universitat pública a una vaga i accions reivindicatives, per frenar l'estratègia de retallades en educació, la disminució gradual en el finançament dels serveis públics, la reducció de plantilles de personal en l'educació, sanitat i serveis socials que suposa una agressió sense precedents en els drets socials i en l'estat del benestar.

Aquestes assemblees han fet una crida a una jornada de vaga a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia i a participar en les mobilitzacions i manifestacions programades pel dia 17, així com l'elaboració d'un manifest consensuat destacant la política de retallades de governs conservadors i la contínua privatització de l'educació, que provoca una minva en la qualitat educativa. 

La FECCOO anima a la participació de l'alumnat en aquesta proposta reivindicativa i de vaga a favor de garantir el dret a una educació pública, igualitària no segregadora com a garantia de futur i com a element fonamental de sortida de la crisi, perquè l'educació no és una despesa sinó una inversió. 

En aquest sentit CCOO Universitat fa una crida a tots els treballadors i treballadores de les Universitats de Catalunya a afegir-se als actes de mobilització.

Enllaç: Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya dóna suport i convoca a la vaga general d'estudiants a les universitats i estudiants de secundària contra les retallades en l'educació pública


MANIFESTACIONS 

Barcelona: 18h Plaça Universitat 
Girona: 12h. Rectorat de la Universitat de Girona (P/Sant Domènec) 
Lleida: 12h Rectorat de la Universitat de Lleida (P/Víctor Siurana) 
Tarragona: 12h Plaça Imperial Tarraco 
Palma: 12h Plaça d’Es Tub 
Castelló: 12h Plaça de la Independència (La Farola) 
València: 12h Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Alacant: 12h Escultura de la mà de la Universitat d’Alacant 

CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades a la universitat pel dia 17 contra les retallades a l'educació pública

La jornada de vaga serà a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia 
14 novembre 2011 

La Secretaria de Joventut i Cultura de la Federació d'Ensenyament de CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades per l'alumnat universitari pel dia 17 a favor de l'educació pública i en contra de les retallades. 

Les assemblees d'estudiants d'universitat d'algunes comunitats autònomes han decidit convocar els i les estudiants d'universitat pública a una vaga i accions reivindicatives, per frenar l'estratègia de retallades en educació, la disminució gradual en el finançament dels serveis públics, la reducció de plantilles de personal en l'educació, sanitat i serveis socials que suposa una agressió sense precedents en els drets socials i en l'estat del benestar.

Aquestes assemblees han fet una crida a una jornada de vaga a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia i a participar en les mobilitzacions i manifestacions programades pel dia 17, així com l'elaboració d'un manifest consensuat destacant la política de retallades de governs conservadors i la contínua privatització de l'educació, que provoca una minva en la qualitat educativa. 

La FECCOO anima a la participació de l'alumnat en aquesta proposta reivindicativa i de vaga a favor de garantir el dret a una educació pública, igualitària no segregadora com a garantia de futur i com a element fonamental de sortida de la crisi, perquè l'educació no és una despesa sinó una inversió. 

En aquest sentit CCOO Universitat fa una crida a tots els treballadors i treballadores de les Universitats de Catalunya a afegir-se als actes de mobilització.

Enllaç: Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya dóna suport i convoca a la vaga general d'estudiants a les universitats i estudiants de secundària contra les retallades en l'educació pública


MANIFESTACIONS 

Barcelona: 18h Plaça Universitat 
Girona: 12h. Rectorat de la Universitat de Girona (P/Sant Domènec) 
Lleida: 12h Rectorat de la Universitat de Lleida (P/Víctor Siurana) 
Tarragona: 12h Plaça Imperial Tarraco 
Palma: 12h Plaça d’Es Tub 
Castelló: 12h Plaça de la Independència (La Farola) 
València: 12h Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Alacant: 12h Escultura de la mà de la Universitat d’Alacant 

dissabte, 12 de novembre de 2011

Adhesió al Manifest del Comitè d'Empresa del PDI de la UPF

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió. 

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64). 

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI? 

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica. 

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió. 

Si voleu adherir-vos a aquest manifest empleneu les dades següents: http://ves.cat/aYuk

Adhesió al Manifest del Comitè d'Empresa del PDI de la UPF

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió. 

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64). 

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI? 

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica. 

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió. 

Si voleu adherir-vos a aquest manifest empleneu les dades següents: http://ves.cat/aYuk

dimecres, 26 d’octubre de 2011

Comunicat del Comitè d'Empresa del PDI sobre l'acomiadament del seu president

Manifest sobre l'acomiadament del president del Comitè d'Empresa del PDI

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió.

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64).

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI?

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica.

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió.

Comunicat del Comitè d'Empresa del PDI sobre l'acomiadament del seu president

Manifest sobre l'acomiadament del president del Comitè d'Empresa del PDI

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió.

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64).

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI?

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica.

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió.

Concentració en contra de les retallades en l’educació pública

Demà DIJOUS 27, a les 18 hores a la Plaça Sant Jaume, concentració en contra de les retallades en l’educació pública. 

Concentració en contra de les retallades en l’educació pública

Demà DIJOUS 27, a les 18 hores a la Plaça Sant Jaume, concentració en contra de les retallades en l’educació pública. 

dimecres, 19 d’octubre de 2011

La democràcia i la participació camí de la desaparició (Hoja del Lunes 531 – 1/2)

En l'última Mesa Sectorial d'Universitats d'aquesta legislatura es va presentar el projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits bàsics per a la creació, reconeixement i funcionament d'universitats i centres universitaris i es determina la seva estructura mínima.


Crida l'atenció que alguns plantejaments que van aparèixer en esborranys posteriors a l'acord sobre l'Estatut del PDI, aconseguits en la Mesa Sectorial d'Universitats al Gener-Abril i que ho empitjoraven notablement, ara, i davant la impossibilitat de poder-los aprovar per aquest camí s'imposin utilitzant un decret l'objecte del qual és l'organització de les universitats i els centres. Per aquesta nova via es pretenen regular temes que són clarament de política de personal i de governança.

En el Projecte de Reial Decret s'introdueix novament el Pla de Dedicació Acadèmica Individual (PDAI), tret de l'esborrany d'Estatut de PDI i davant el qual CCOO va manifestar la seva més absoluta oposició, esmentant que s'establirien mecanismes adequats i efectius per comprovar el seu compliment. Sembla curiós que la creació o modificació de l'estructura organizativa universitària depengui del compliment del PDAI i no de les necessitats de la població, entre altres coses.

També és especialment preocupant que es decideixin legitimar els rànquings: “Les avaluacions podran suposar esments addicionals que classifiquen a les universitats d'acord a criteris addicionals”. L'establiment dels criteris d'aquestes llistes és objecte de polèmica i debat, per la qual cosa la seva utilització com a indicador per a la possible supervivència o fusió de les universitats, tal com sembla presagiar aquesta oficialització, és bastant perillós.

La redacció del Reial Decret permet, a més de la fusió entre universitats, que es creïn noves estructures organitzatives encara que no estiguin previstes en la llei, i no se'ls exigeix que tinguin que preservar el seu caràcter democràtic, tal com exigeix la LOMLOU per a totes les estructures actuals. En el cas dels instituts universitaris, els directors, segons l'article 26 de la LOMLOU, “seran designats entre doctors, en la forma que estableixin els Estatuts” i no nombrats pels Rectors com proposa l'esborrany de RD.

S'introdueix que “les universitats podran establir convenis de col•laboració i projectes conjunts que impliqui mobilitat del seu PDI”, però en cap lloc esmenta la mobilitat com un dret de caràcter voluntari, deixant obert el camí per a la mobilitat forçosa.

Quant als instituts universitaris, es diu que “podran organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i títols propis, així com activitats docents”. A més, “Les unitats de R+D+i podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades...” i “En cas d'implicar col•laboració docent, els convenis fixaran el procediment per sol•licitar la 'vènia docendi'”. Aquesta redacció ja fa presagiar que potser no siguin professors els encarregats de les tasques docents, i que el procediment per obtenir la “vènia docendi” podrà o no respectar els criteris d'acreditació.

Quant a l'ensenyament no presencial, “el personal tècnic propi o mitjançant contractes o amb convenis dedicats a activitats de suport docent i de desenvolupament de tasques associades al model metodològic no presencial”. No s'especifica si aquestes tasques seran de caràcter administratiu o abordaran les tasques pròpies d'un docent, com són l'elaboració del material docent. Serà una volta de rosca més a la precarització del PDI en la seva fase inicial? Serà un pas més a la degradació de la docència deixant en mans de personal sense experiència docent l'elaboració del material docent? Anem cap a l’externalizació de serveis docents? Per ventura la docència no presencial no ha de ser de la mateixa qualitat que la presencial? Finalment, es recullen les retribucions de càrrecs acadèmics. Això suposa una modificació del RD de Retribucions, que hauria de ser objecte de negociació col•lectiva i per descomptat no un article d'un RD sobre ordenament de centres.

Darrera d'aquest RD portat de manera oculta, i amb el beneplàcit del Consell d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària, s'amaga una transformació del Sistema Universitari Espanyol on la participació democràtica es veurà seriosament afectada. Un document d'un calat com aquest no ha estat debatut en els òrgans de govern de les universitats, ni en la mesa sectorial d’universitats, ni en el consell d'estudiants. A alguns se'ls ha oblidat compartir el document amb la comunitat universitària amb aquest afany desmesurat per fer desaparèixer el caràcter democràtic del nostre model actual de governança.

El Govern sortint, una vegada més, sembla interessat a deixar-li fet el treball brut al ministeri d'educació entrant.

La democràcia i la participació camí de la desaparició (Hoja del Lunes 531 – 1/2)

En l'última Mesa Sectorial d'Universitats d'aquesta legislatura es va presentar el projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits bàsics per a la creació, reconeixement i funcionament d'universitats i centres universitaris i es determina la seva estructura mínima.


Crida l'atenció que alguns plantejaments que van aparèixer en esborranys posteriors a l'acord sobre l'Estatut del PDI, aconseguits en la Mesa Sectorial d'Universitats al Gener-Abril i que ho empitjoraven notablement, ara, i davant la impossibilitat de poder-los aprovar per aquest camí s'imposin utilitzant un decret l'objecte del qual és l'organització de les universitats i els centres. Per aquesta nova via es pretenen regular temes que són clarament de política de personal i de governança.

En el Projecte de Reial Decret s'introdueix novament el Pla de Dedicació Acadèmica Individual (PDAI), tret de l'esborrany d'Estatut de PDI i davant el qual CCOO va manifestar la seva més absoluta oposició, esmentant que s'establirien mecanismes adequats i efectius per comprovar el seu compliment. Sembla curiós que la creació o modificació de l'estructura organizativa universitària depengui del compliment del PDAI i no de les necessitats de la població, entre altres coses.

També és especialment preocupant que es decideixin legitimar els rànquings: “Les avaluacions podran suposar esments addicionals que classifiquen a les universitats d'acord a criteris addicionals”. L'establiment dels criteris d'aquestes llistes és objecte de polèmica i debat, per la qual cosa la seva utilització com a indicador per a la possible supervivència o fusió de les universitats, tal com sembla presagiar aquesta oficialització, és bastant perillós.

La redacció del Reial Decret permet, a més de la fusió entre universitats, que es creïn noves estructures organitzatives encara que no estiguin previstes en la llei, i no se'ls exigeix que tinguin que preservar el seu caràcter democràtic, tal com exigeix la LOMLOU per a totes les estructures actuals. En el cas dels instituts universitaris, els directors, segons l'article 26 de la LOMLOU, “seran designats entre doctors, en la forma que estableixin els Estatuts” i no nombrats pels Rectors com proposa l'esborrany de RD.

S'introdueix que “les universitats podran establir convenis de col•laboració i projectes conjunts que impliqui mobilitat del seu PDI”, però en cap lloc esmenta la mobilitat com un dret de caràcter voluntari, deixant obert el camí per a la mobilitat forçosa.

Quant als instituts universitaris, es diu que “podran organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i títols propis, així com activitats docents”. A més, “Les unitats de R+D+i podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades...” i “En cas d'implicar col•laboració docent, els convenis fixaran el procediment per sol•licitar la 'vènia docendi'”. Aquesta redacció ja fa presagiar que potser no siguin professors els encarregats de les tasques docents, i que el procediment per obtenir la “vènia docendi” podrà o no respectar els criteris d'acreditació.

Quant a l'ensenyament no presencial, “el personal tècnic propi o mitjançant contractes o amb convenis dedicats a activitats de suport docent i de desenvolupament de tasques associades al model metodològic no presencial”. No s'especifica si aquestes tasques seran de caràcter administratiu o abordaran les tasques pròpies d'un docent, com són l'elaboració del material docent. Serà una volta de rosca més a la precarització del PDI en la seva fase inicial? Serà un pas més a la degradació de la docència deixant en mans de personal sense experiència docent l'elaboració del material docent? Anem cap a l’externalizació de serveis docents? Per ventura la docència no presencial no ha de ser de la mateixa qualitat que la presencial? Finalment, es recullen les retribucions de càrrecs acadèmics. Això suposa una modificació del RD de Retribucions, que hauria de ser objecte de negociació col•lectiva i per descomptat no un article d'un RD sobre ordenament de centres.

Darrera d'aquest RD portat de manera oculta, i amb el beneplàcit del Consell d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària, s'amaga una transformació del Sistema Universitari Espanyol on la participació democràtica es veurà seriosament afectada. Un document d'un calat com aquest no ha estat debatut en els òrgans de govern de les universitats, ni en la mesa sectorial d’universitats, ni en el consell d'estudiants. A alguns se'ls ha oblidat compartir el document amb la comunitat universitària amb aquest afany desmesurat per fer desaparèixer el caràcter democràtic del nostre model actual de governança.

El Govern sortint, una vegada més, sembla interessat a deixar-li fet el treball brut al ministeri d'educació entrant.

Marxa a Madrid 22-10-2012 (Hoja del Lunes 531 – 2/2)

Us recordem que amb el lema “No a les retallades en educació” està prevista la marxa a Madrid el dia 22 d'octubre.

Ens sobren raons per a la mobilització:

 • Ens oposem a les retallades que precaritzen i destrueixin ocupació
 • Defensem el caràcter públic de la universitat pública com a garantia de la igualtat d'oportunitats
 • Estem en contra de l'excessiva mercantilització de la universitat
 • Enfront de la nova governaça, vam seguir defensant un model democràtic de govern a la universitat
 • Perquè l'avanç de la investigació a la universitat no retrocedeixi als nivells de fa 25 anys.

Recolza la marxa a Madrid dia 22 d’octubre (Atocha, Plaça de Benavente, 12 hores)

Posa't en contacte amb la teva secció sindical per informar-te del punt de trobada dels autocars del teu territori i confirma la teva assistència.

Marxa a Madrid 22-10-2012 (Hoja del Lunes 531 – 2/2)

Us recordem que amb el lema “No a les retallades en educació” està prevista la marxa a Madrid el dia 22 d'octubre.

Ens sobren raons per a la mobilització:

 • Ens oposem a les retallades que precaritzen i destrueixin ocupació
 • Defensem el caràcter públic de la universitat pública com a garantia de la igualtat d'oportunitats
 • Estem en contra de l'excessiva mercantilització de la universitat
 • Enfront de la nova governaça, vam seguir defensant un model democràtic de govern a la universitat
 • Perquè l'avanç de la investigació a la universitat no retrocedeixi als nivells de fa 25 anys.

Recolza la marxa a Madrid dia 22 d’octubre (Atocha, Plaça de Benavente, 12 hores)

Posa't en contacte amb la teva secció sindical per informar-te del punt de trobada dels autocars del teu territori i confirma la teva assistència.

divendres, 14 d’octubre de 2011

15-O: manifestació a Barcelona

Amb el lema 'Units per un Canvi Global. Seguim! No som mercaderia en mans de polítics i banquers! De la indignació a l'acció. Res a perdre, tot per guanyar', el dissabte 15 d'octubre es fa una manifestació a Barcelona, en el context de la mobilització internacional "United for #globalchange".


15-O: manifestació a Barcelona

Amb el lema 'Units per un Canvi Global. Seguim! No som mercaderia en mans de polítics i banquers! De la indignació a l'acció. Res a perdre, tot per guanyar', el dissabte 15 d'octubre es fa una manifestació a Barcelona, en el context de la mobilització internacional "United for #globalchange".


dilluns, 10 d’octubre de 2011

Recull de premsa, fotografies i vídeos: Manifestació Universitària a la Inauguració del Curs Acadèmic

La Universitat en Lluita!


Dintre de l’auditori també hi va estar present la protesta:ABC: "Sólo al final del acto inaugural, varios miembros de las corales de la UPC que han interpretado diversas piezas musicales y que cantaban el "Gaudeamos igitur", el himno universitario, han dado a conocer su postura contra los recortes portando gafas negras y mostrando hojas con el símbolo de prohibido tachando una tijera." http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=952750


TV3:TVE (Vídeo): “200 universitarios cortan la Diagonal de Barcelona contra los recortes y el conseller Mas-Colell” http://www.rtve.es/noticias/20111007/200-universitarios-cortan-diagonal-barcelona-contra-recortes-conseller-mas-colell/466735.shtml


EuropaPress: “Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-centenares-universitarios-marchan-barcelona-contra-recortes-20111007095200.html

La Vanguardia
“Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227890141/centenares-de-universitarios-marchan-en-barcelona-contra-los-recortes.html

“La universidad pide financiación justa y el Govern dice que no atenderá a quien grite más” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227955337/la-universidad-pide-financiacion-justa-y-el-govern-dice-que-no-atendera-a-quien-grite-mas.html

“Unos 240.000 universitarios empiezan este viernes un curso más caro y amenazado por los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227275414/unos-240-000-universitarios-empiezan-este-viernes-un-curso-mas-caro-y-amenazado-por-los-recortes.html

“La UPC avisa que será "imposible" mantener la excelencia si se mantienen los recortes en 2012” http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111007/54227943682/la-upc-avisa-que-sera-imposible-mantener-la-excelencia-si-se-mantienen-los-recortes-en-2012.html

El País: “Los recortes universitarios marcan el inicio del curso en Cataluña” http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recortes/universitarios/marcan/inicio/curso/Cataluna/elpepusocedu/20111007elpepusoc_2/Tes

ARA: “El Govern comunica als rectors que podria retallar a les universitats un 5% més l'any que ve” http://www.ara.cat/societat/retallades-universitats_0_568143314.html

El Punt Avui+: “Els universitaris també es manifesten contra les retallades” http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/461362-els-universitaris-tambe-es-manifesten-contra-les-retallades.html

El Periódico: Mas-Colell advierte de que el sistema universitario catalán ha de ser económicamente "sostenible" http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/universidades-financiacion-giro-upc-colell-1174154

Público: “La universidad catalana estrena curso bajo la amenaza de más recortes” http://www.publico.es/espana/400489/la-universidad-catalana-estrena-curso-bajo-la-amenaza-de-mas-recortes

Fotografies: 


Recull de premsa, fotografies i vídeos: Manifestació Universitària a la Inauguració del Curs Acadèmic

La Universitat en Lluita!


Dintre de l’auditori també hi va estar present la protesta:ABC: "Sólo al final del acto inaugural, varios miembros de las corales de la UPC que han interpretado diversas piezas musicales y que cantaban el "Gaudeamos igitur", el himno universitario, han dado a conocer su postura contra los recortes portando gafas negras y mostrando hojas con el símbolo de prohibido tachando una tijera." http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=952750


TV3:TVE (Vídeo): “200 universitarios cortan la Diagonal de Barcelona contra los recortes y el conseller Mas-Colell” http://www.rtve.es/noticias/20111007/200-universitarios-cortan-diagonal-barcelona-contra-recortes-conseller-mas-colell/466735.shtml


EuropaPress: “Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-centenares-universitarios-marchan-barcelona-contra-recortes-20111007095200.html

La Vanguardia
“Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227890141/centenares-de-universitarios-marchan-en-barcelona-contra-los-recortes.html

“La universidad pide financiación justa y el Govern dice que no atenderá a quien grite más” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227955337/la-universidad-pide-financiacion-justa-y-el-govern-dice-que-no-atendera-a-quien-grite-mas.html

“Unos 240.000 universitarios empiezan este viernes un curso más caro y amenazado por los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227275414/unos-240-000-universitarios-empiezan-este-viernes-un-curso-mas-caro-y-amenazado-por-los-recortes.html

“La UPC avisa que será "imposible" mantener la excelencia si se mantienen los recortes en 2012” http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111007/54227943682/la-upc-avisa-que-sera-imposible-mantener-la-excelencia-si-se-mantienen-los-recortes-en-2012.html

El País: “Los recortes universitarios marcan el inicio del curso en Cataluña” http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recortes/universitarios/marcan/inicio/curso/Cataluna/elpepusocedu/20111007elpepusoc_2/Tes

ARA: “El Govern comunica als rectors que podria retallar a les universitats un 5% més l'any que ve” http://www.ara.cat/societat/retallades-universitats_0_568143314.html

El Punt Avui+: “Els universitaris també es manifesten contra les retallades” http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/461362-els-universitaris-tambe-es-manifesten-contra-les-retallades.html

El Periódico: Mas-Colell advierte de que el sistema universitario catalán ha de ser económicamente "sostenible" http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/universidades-financiacion-giro-upc-colell-1174154

Público: “La universidad catalana estrena curso bajo la amenaza de más recortes” http://www.publico.es/espana/400489/la-universidad-catalana-estrena-curso-bajo-la-amenaza-de-mas-recortes

Fotografies: