dimecres, 31 d’octubre de 2012

La LOMCE i la SELECTIVITAT


El Ministeri d'Educació ha presentat l'avantprojecte de llei orgànica per a la millora educativa (LOMCE) on, en particular, es recull l'accés a la universitat.

Aquest avantprojecte comença amb aquesta frase memorable, de les que queden per a la posteritat:

"L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i les cotes de prosperitat d'un país; el seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en l'arena internacional i afrontar els desafiaments que es plantegen en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir les portes a llocs de treball d'alta qualificació, el que representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges en el mercat global."

És a dir, per aquest govern, l'Educació només té interès en termes econòmics i de competitivitat. No és mal començament.

La proposta del govern estatal quant a l'accés a la universitat apareix en l'article 38. En aquest article es diu que "el Govern ha d'establir la normativa bàsica que permeti a les universitats fixar els procediments d'admissió dels alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent" utilitzant com a criteris la qualificació final del Batxillerat, les modalitats i vies cursades, les qualificacions obtingudes en matèries concretes, la formació acadèmica o professional complementària, l'avaluació específica de coneixements i/o d'aptituds personals i els estudis superiors cursats amb anterioritat.

A més, "quan la universitat estableixi procediments d'admissió en alguna titulació oficial, l'accés a aquella vindrà determinat per la valoració conjunta resultant de ponderar la qualificació final del Batxillerat i la qualificació obtinguda en el procediment d'admissió establert."

En definitiva, s'admet de manera explícita que puguin existir processos d'admissió diferents per a cada titulació i/o Universitat. Si recordem que durant el curs 2011-2012 estaven implantats 2.413 graus universitaris verificats en el Sistema Universitari Espanyol, podem preveure les disparitats de criteris i les disfuncions que aquest sistema produirà.

Les modalitats o vies del Batxillerat seran les següents:

 • Arts.
 • Ciències amb dues vies a escollir: Ciències i Enginyeria, i Ciències de la Salut.
 • Humanitats i Ciències Socials, amb dues vies a escollir: Humanitats i Ciències Socials.

Quant a la qualificació final del Batxillerat (article 36.bis) i l'obtenció del títol de Batxiller (article 37), els punts destacats de la proposta del govern estatal són:

 • Els alumnes realitzaran una avaluació en finalitzar aquesta etapa, en la qual es comprovarà el grau de maduresa acadèmica i de consecució dels objectius de l'etapa.
 • Els criteris d'avaluació seran establerts pel govern per a tot el sistema educatiu espanyol.
 • Per obtenir el títol de batxiller és necessària la superació de l'avaluació final de batxillerat, així com una qualificació final de Batxillerat igual o superior a 5 punts sobre 10, que es deduirà de la nota mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries del Batxillerat ponderada al 60% i de la nota obtinguda en l'avaluació final de batxillerat al 40%.

El govern estatal proposa, per tant, que les notes del centre valguin un 60% de la qualificació, amb la discrecionalitat que això pot suposar. Els criteris seran centralitzats, cosa que provocarà una uniformització del sistema. No sabem si les proves seran consensuades o no entre el sistema universitari i el sistema educatiu no universitari, ja que només s'estableix que es realitzaran en els centres i seran avaluades per especialistes externs al centre. D'aquests especialistes experts no sabem quina serà la seva procedència, ni el criteri de selecció d'aquests.

Si aquest procediment finalment s'aprova, serà molt difícil garantir l'equitat del sistema i planificar l'oferta educativa. Segurament, tot el procés acabarà sent un caos, ple d'incertesa i patiment estèril per als estudiants i les seves famílies.

CCOO INSTA A LA RETIRADA d'aquest model de procés d'admissió proposat pel govern i no comparteix la seva filosofia sobre l'avaluació, que s'ha d'enfocar a la millora ia la solució del problema de l'abandonament escolar prematur, ja que Espanya és el primer país d'Europa en termes de fracàs escolar segons la Unesco en l'edició 2012 "Educació per a tots" (EPT), REPROVA les actuacions del ministre Wert i CONVOCA a la participació activa en la Vaga General del proper dia 14 de NOVEMBRE.

La LOMCE i la SELECTIVITAT


El Ministeri d'Educació ha presentat l'avantprojecte de llei orgànica per a la millora educativa (LOMCE) on, en particular, es recull l'accés a la universitat.

Aquest avantprojecte comença amb aquesta frase memorable, de les que queden per a la posteritat:

"L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i les cotes de prosperitat d'un país; el seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en l'arena internacional i afrontar els desafiaments que es plantegen en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir les portes a llocs de treball d'alta qualificació, el que representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges en el mercat global."

És a dir, per aquest govern, l'Educació només té interès en termes econòmics i de competitivitat. No és mal començament.

La proposta del govern estatal quant a l'accés a la universitat apareix en l'article 38. En aquest article es diu que "el Govern ha d'establir la normativa bàsica que permeti a les universitats fixar els procediments d'admissió dels alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent" utilitzant com a criteris la qualificació final del Batxillerat, les modalitats i vies cursades, les qualificacions obtingudes en matèries concretes, la formació acadèmica o professional complementària, l'avaluació específica de coneixements i/o d'aptituds personals i els estudis superiors cursats amb anterioritat.

A més, "quan la universitat estableixi procediments d'admissió en alguna titulació oficial, l'accés a aquella vindrà determinat per la valoració conjunta resultant de ponderar la qualificació final del Batxillerat i la qualificació obtinguda en el procediment d'admissió establert."

En definitiva, s'admet de manera explícita que puguin existir processos d'admissió diferents per a cada titulació i/o Universitat. Si recordem que durant el curs 2011-2012 estaven implantats 2.413 graus universitaris verificats en el Sistema Universitari Espanyol, podem preveure les disparitats de criteris i les disfuncions que aquest sistema produirà.

Les modalitats o vies del Batxillerat seran les següents:

 • Arts.
 • Ciències amb dues vies a escollir: Ciències i Enginyeria, i Ciències de la Salut.
 • Humanitats i Ciències Socials, amb dues vies a escollir: Humanitats i Ciències Socials.

Quant a la qualificació final del Batxillerat (article 36.bis) i l'obtenció del títol de Batxiller (article 37), els punts destacats de la proposta del govern estatal són:

 • Els alumnes realitzaran una avaluació en finalitzar aquesta etapa, en la qual es comprovarà el grau de maduresa acadèmica i de consecució dels objectius de l'etapa.
 • Els criteris d'avaluació seran establerts pel govern per a tot el sistema educatiu espanyol.
 • Per obtenir el títol de batxiller és necessària la superació de l'avaluació final de batxillerat, així com una qualificació final de Batxillerat igual o superior a 5 punts sobre 10, que es deduirà de la nota mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries del Batxillerat ponderada al 60% i de la nota obtinguda en l'avaluació final de batxillerat al 40%.

El govern estatal proposa, per tant, que les notes del centre valguin un 60% de la qualificació, amb la discrecionalitat que això pot suposar. Els criteris seran centralitzats, cosa que provocarà una uniformització del sistema. No sabem si les proves seran consensuades o no entre el sistema universitari i el sistema educatiu no universitari, ja que només s'estableix que es realitzaran en els centres i seran avaluades per especialistes externs al centre. D'aquests especialistes experts no sabem quina serà la seva procedència, ni el criteri de selecció d'aquests.

Si aquest procediment finalment s'aprova, serà molt difícil garantir l'equitat del sistema i planificar l'oferta educativa. Segurament, tot el procés acabarà sent un caos, ple d'incertesa i patiment estèril per als estudiants i les seves famílies.

CCOO INSTA A LA RETIRADA d'aquest model de procés d'admissió proposat pel govern i no comparteix la seva filosofia sobre l'avaluació, que s'ha d'enfocar a la millora ia la solució del problema de l'abandonament escolar prematur, ja que Espanya és el primer país d'Europa en termes de fracàs escolar segons la Unesco en l'edició 2012 "Educació per a tots" (EPT), REPROVA les actuacions del ministre Wert i CONVOCA a la participació activa en la Vaga General del proper dia 14 de NOVEMBRE.

dijous, 25 d’octubre de 2012

Vaga General europea novembre 14ENS DEIXEN SENSE FUTUR. HI HA CULPABLES.
HI HA SOLUCIONSEl Comitè Executiu de la Confederació Sindical Europea, reunit el 17 d'octubre, crida a una jornada d'acció i solidaritat el 14 de novembre. Aquesta jornada adoptarà diverses formes: vagues, manifestacions, concentracions i altres accions.

L'austeritat no funciona. Les polítiques per a la consolidació pressupostària iniciades el maig de 2010 han sumit novament a Europa en recessió. Cau l'activitat econòmica, creix la desocupació, l'atur juvenil cobra tints dramàtics, es deteriora el model social, els drets laborals i socials es veuen reduïts.

A finals del mes de setembre el Govern va presentar el projecte de Llei de PGE 2013. Transfereix a les comunitats autònomes la major part de la responsabilitat en la retallada de la despesa social. No podem oblidar que en l'últim mes són gairebé 80.000 persones les que han perdut el seu lloc de treball, i que ja estem patint les conseqüències del Decret de 13 de juliol, on es van reduir les prestacions per desocupació. El govern pretén retallar la despesa en desocupació un 6,3% quan 1.737.000 famílies tenen tots els seus membres en atur, el que denota una gran insensibilitat.

El Projecte de Pressupostos també inclou importants retallades, de manera significativa en protecció social, les partides destinades a la dependència, els serveis socials, l'ajuda a la cooperació al desenvolupament, al món rural, el medi ambient...

En unes condicions així només cal esperar que augmenti la pobresa (un 27% de la població espanyola està per sota del llindar de la pobresa), i l'exclusió. Fenòmens tots dos que influeixen molt majoritàriament en les dones, els emigrants, els joves i, ara ja, en la infància (més de 2.200.000 nens i nenes a Espanya viuen en llars considerades pobres o en situació de pobresa severa). I tot això mentre l'estat perd al voltant de 90.000 milions d'euros cada any per frau fiscal.

Exigim Una altra Política

Reivindiquem una altra política que doni prioritat a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, amb especial atenció als joves als quals s'està condemnant a l'emigració oa l'exclusió social.

Reivindiquem un canvi de model econòmic que aposti per un desenvolupament sostenible que es fonamenti en un sector industrial dinàmic i competitiu assentat en la inversió en R+D+I i en un sistema educatiu que garanteixi, alhora, qualitat i equitat.

Exigim una universitat pública de qualitat, degudament finançada, accessible a tots, sense exclusions de cap tipus, que ens permeti avançar cap a una societat més justa.

És el moment de mobilitzar-se. L'organització de la vaga ha de ser una tasca de tots.

Estem davant d'un conflicte que no és únicament laboral. Les conseqüències de les polítiques que s'estan duent a terme perjudiquen a tota la societat, i només s'estan beneficiant amb la crisi les elits economicofinanceres.

¡LA VAGA GENERAL DEL 14N ÉS TASCA DE TOTHOM!

Vaga General europea novembre 14ENS DEIXEN SENSE FUTUR. HI HA CULPABLES.
HI HA SOLUCIONSEl Comitè Executiu de la Confederació Sindical Europea, reunit el 17 d'octubre, crida a una jornada d'acció i solidaritat el 14 de novembre. Aquesta jornada adoptarà diverses formes: vagues, manifestacions, concentracions i altres accions.

L'austeritat no funciona. Les polítiques per a la consolidació pressupostària iniciades el maig de 2010 han sumit novament a Europa en recessió. Cau l'activitat econòmica, creix la desocupació, l'atur juvenil cobra tints dramàtics, es deteriora el model social, els drets laborals i socials es veuen reduïts.

A finals del mes de setembre el Govern va presentar el projecte de Llei de PGE 2013. Transfereix a les comunitats autònomes la major part de la responsabilitat en la retallada de la despesa social. No podem oblidar que en l'últim mes són gairebé 80.000 persones les que han perdut el seu lloc de treball, i que ja estem patint les conseqüències del Decret de 13 de juliol, on es van reduir les prestacions per desocupació. El govern pretén retallar la despesa en desocupació un 6,3% quan 1.737.000 famílies tenen tots els seus membres en atur, el que denota una gran insensibilitat.

El Projecte de Pressupostos també inclou importants retallades, de manera significativa en protecció social, les partides destinades a la dependència, els serveis socials, l'ajuda a la cooperació al desenvolupament, al món rural, el medi ambient...

En unes condicions així només cal esperar que augmenti la pobresa (un 27% de la població espanyola està per sota del llindar de la pobresa), i l'exclusió. Fenòmens tots dos que influeixen molt majoritàriament en les dones, els emigrants, els joves i, ara ja, en la infància (més de 2.200.000 nens i nenes a Espanya viuen en llars considerades pobres o en situació de pobresa severa). I tot això mentre l'estat perd al voltant de 90.000 milions d'euros cada any per frau fiscal.

Exigim Una altra Política

Reivindiquem una altra política que doni prioritat a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, amb especial atenció als joves als quals s'està condemnant a l'emigració oa l'exclusió social.

Reivindiquem un canvi de model econòmic que aposti per un desenvolupament sostenible que es fonamenti en un sector industrial dinàmic i competitiu assentat en la inversió en R+D+I i en un sistema educatiu que garanteixi, alhora, qualitat i equitat.

Exigim una universitat pública de qualitat, degudament finançada, accessible a tots, sense exclusions de cap tipus, que ens permeti avançar cap a una societat més justa.

És el moment de mobilitzar-se. L'organització de la vaga ha de ser una tasca de tots.

Estem davant d'un conflicte que no és únicament laboral. Les conseqüències de les polítiques que s'estan duent a terme perjudiquen a tota la societat, i només s'estan beneficiant amb la crisi les elits economicofinanceres.

¡LA VAGA GENERAL DEL 14N ÉS TASCA DE TOTHOM!

dimecres, 24 d’octubre de 2012

Recursos de CCOO contra les retallades

El conjunt de la ciutadania estem patint una continua agressió per part dels governs català i de l’Estat amb diferents aprovacions de retallades dels drets socials i laborals i, en el cas particular dels empleats i empleades de l’Administració Pública, amb normes específiques que vulneren els nostres drets aconseguits al llarg de dècades de lluites i negociacions.

Davant d’això, CCOO estem participant activament en les diferents mobilitzacions que es venen realitzant i de les quals t’informem habitualment. Ara, però, també et volem informar dels diferents recursos que des de CCOO hem anat realitzant. En aquest sentit, a nivell de Catalunya, les diferents accions realitzades han estat:


 • CCOO de Catalunya (CONC) va presentar un recurs general (afecta a totes les Administracions Públiques de Catalunya) contra la retallada del 3% acordat pel Govern de la Generalitat. Posteriorment es va fer una ampliació davant el fet que del 3% es va passar al 5%. I, per últim, una nova modificació atesa la pretensió de retallar-nos la paga extraordinària del mes de desembre (globalment superior al 7%) 
 • Les Seccions Sindicals de CCOO a cadascuna de les universitats públiques catalanes, van presentar recursos d’alçada, previ al “contenciós”, als respectius rectors, contra les retallades al PAS i al PDI respectivament.
 • Accions de caire interuniversitari:
  • Es van interposar recursos per l’incompliment dels Convenis Col•lectius, de PAS i de PDI respectivament.
  • Es van presentar al•legacions contra l’incompliment de l’Acord Concilia d’Universitats.
  • Es va presentar recurs d’alçada contra l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en el mes de juliol, en el què “s’assumien” les retallades “dictades” per la Generalitat de Catalunya.

Per últim, t’informem que en el tràmit parlamentari de la Llei de Pressupostos de Catalunya, CCOO va proposar diferents esmenes als grups parlamentari, però aquestes van ser desestimades per la “coalició” de CiU-PP.

Recursos de CCOO contra les retallades

El conjunt de la ciutadania estem patint una continua agressió per part dels governs català i de l’Estat amb diferents aprovacions de retallades dels drets socials i laborals i, en el cas particular dels empleats i empleades de l’Administració Pública, amb normes específiques que vulneren els nostres drets aconseguits al llarg de dècades de lluites i negociacions.

Davant d’això, CCOO estem participant activament en les diferents mobilitzacions que es venen realitzant i de les quals t’informem habitualment. Ara, però, també et volem informar dels diferents recursos que des de CCOO hem anat realitzant. En aquest sentit, a nivell de Catalunya, les diferents accions realitzades han estat:


 • CCOO de Catalunya (CONC) va presentar un recurs general (afecta a totes les Administracions Públiques de Catalunya) contra la retallada del 3% acordat pel Govern de la Generalitat. Posteriorment es va fer una ampliació davant el fet que del 3% es va passar al 5%. I, per últim, una nova modificació atesa la pretensió de retallar-nos la paga extraordinària del mes de desembre (globalment superior al 7%) 
 • Les Seccions Sindicals de CCOO a cadascuna de les universitats públiques catalanes, van presentar recursos d’alçada, previ al “contenciós”, als respectius rectors, contra les retallades al PAS i al PDI respectivament.
 • Accions de caire interuniversitari:
  • Es van interposar recursos per l’incompliment dels Convenis Col•lectius, de PAS i de PDI respectivament.
  • Es van presentar al•legacions contra l’incompliment de l’Acord Concilia d’Universitats.
  • Es va presentar recurs d’alçada contra l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en el mes de juliol, en el què “s’assumien” les retallades “dictades” per la Generalitat de Catalunya.

Per últim, t’informem que en el tràmit parlamentari de la Llei de Pressupostos de Catalunya, CCOO va proposar diferents esmenes als grups parlamentari, però aquestes van ser desestimades per la “coalició” de CiU-PP.

dimarts, 16 d’octubre de 2012

Les retallades generen pobresa: 17 d'octubre Dia Mundial per l'eradicació de la pobresa


Prop de 1.300 milions de persones a tot el món viuen en la pobresa extrema i 1.000 milions passen fam, no tenen accés a aigua potable ni a serveis bàsics com la sanitat o l'educació.

A Espanya la imposició de polítiques que es limiten a retallar drets han generat gairebé un milió de pobres cada any: ja són més de 12,5 milions de persones que viuen en la pobresa i en risc d'exclusió social (gairebé el 27% de la població). Les mesures d'ajust generen nivells de desigualtat intolerables, i condicionen el futur de les properes generacions.

Hi ha alternatives a les retallades i als rescats. L'Estat perd al voltant de 90.000 milions d'euros cada any per frau fiscal, 11 vegades més que el que el govern ha destinat aquest any a sanitat, serveis socials, educació, cooperació i la llei de dependència.

Recomanem la lectura dels treballs d'investigació de la nostra Fundació 1r de Maig:

Treballadors pobres i empobriment a Espanya: 
Les polítiques de retallades estan intensificant i estenent la pobresa a Espanya fins a arribar al 27% de la població. L'accés a l'ocupació ja no és una salvaguarda davant les situacions de pobresa. La precarització de les condicions de treball, els processos de desprotecció en el mercat de treball i el debilitament dels recursos socials de l'Estat de Benestar estan provocant un empobriment creixent de la població treballadora.

La crisi i l'augment de la pobresa infantil:
Aquest estudi evidencia que la crisi ha augmentat la pobresa infantil en nombre, intensitat i durada: 2.200.000 nens a Espanya viuen en llars que estan per sota del llindar de la pobresa. Espanya està al capdavant d'Europa en pobresa infantil, només superats per Romania i Bulgària.

L'ocupació juvenil a Espanya: situacions i recomanacions polítiques:
Diagnòstic de la desocupació juvenil a Espanya, valoració general de les reformes laborals sobre les condicions de treball dels joves i propostes d'actuació orientades a promoure el foment de l'ocupació de les persones joves.

Situació econòmica internacional: Propostes per sortir de la crisi:
Propostes immediates per evitar el col·lapse al que ens dirigeixen les polítiques econòmiques desenvolupades en la major part dels països de l'eurozona i estratègies per evitar que es torni a produir una situació similar en un futur.

Per tot això, l'Aliança contra la Pobresa, una plataforma que reuneix ONG, sindicats, moviments socials, plataformes ecologistes i feministes ha convocat manifestacions i concentracions en algunes ciutats del país per al 17 d'octubre. T'ANIMEM A PARTICIPAR, EXIGINT A MÉS, POLÍTIQUES ACTIVES PER ERADICAR LA POBRESA (www.rebelatecontralapobreza.org).

Les retallades generen pobresa: 17 d'octubre Dia Mundial per l'eradicació de la pobresa


Prop de 1.300 milions de persones a tot el món viuen en la pobresa extrema i 1.000 milions passen fam, no tenen accés a aigua potable ni a serveis bàsics com la sanitat o l'educació.

A Espanya la imposició de polítiques que es limiten a retallar drets han generat gairebé un milió de pobres cada any: ja són més de 12,5 milions de persones que viuen en la pobresa i en risc d'exclusió social (gairebé el 27% de la població). Les mesures d'ajust generen nivells de desigualtat intolerables, i condicionen el futur de les properes generacions.

Hi ha alternatives a les retallades i als rescats. L'Estat perd al voltant de 90.000 milions d'euros cada any per frau fiscal, 11 vegades més que el que el govern ha destinat aquest any a sanitat, serveis socials, educació, cooperació i la llei de dependència.

Recomanem la lectura dels treballs d'investigació de la nostra Fundació 1r de Maig:

Treballadors pobres i empobriment a Espanya: 
Les polítiques de retallades estan intensificant i estenent la pobresa a Espanya fins a arribar al 27% de la població. L'accés a l'ocupació ja no és una salvaguarda davant les situacions de pobresa. La precarització de les condicions de treball, els processos de desprotecció en el mercat de treball i el debilitament dels recursos socials de l'Estat de Benestar estan provocant un empobriment creixent de la població treballadora.

La crisi i l'augment de la pobresa infantil:
Aquest estudi evidencia que la crisi ha augmentat la pobresa infantil en nombre, intensitat i durada: 2.200.000 nens a Espanya viuen en llars que estan per sota del llindar de la pobresa. Espanya està al capdavant d'Europa en pobresa infantil, només superats per Romania i Bulgària.

L'ocupació juvenil a Espanya: situacions i recomanacions polítiques:
Diagnòstic de la desocupació juvenil a Espanya, valoració general de les reformes laborals sobre les condicions de treball dels joves i propostes d'actuació orientades a promoure el foment de l'ocupació de les persones joves.

Situació econòmica internacional: Propostes per sortir de la crisi:
Propostes immediates per evitar el col·lapse al que ens dirigeixen les polítiques econòmiques desenvolupades en la major part dels països de l'eurozona i estratègies per evitar que es torni a produir una situació similar en un futur.

Per tot això, l'Aliança contra la Pobresa, una plataforma que reuneix ONG, sindicats, moviments socials, plataformes ecologistes i feministes ha convocat manifestacions i concentracions en algunes ciutats del país per al 17 d'octubre. T'ANIMEM A PARTICIPAR, EXIGINT A MÉS, POLÍTIQUES ACTIVES PER ERADICAR LA POBRESA (www.rebelatecontralapobreza.org).