dilluns, 19 de desembre de 2011

Comunicat de CCOO sobre l’estat de les retallades

El 30 de novembre de 2011 es van iniciar les negociacions a l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (a on no estan inclosos els empleats de les universitats públiques i els de les administracions locals). Després de 7 reunions, la part sindical ha presentat un manifest i s’ha aixecat de la Mesa el 16 de desembre, sense haver arribat a cap acord. Per tant, s’ha donat per finalitzada la negociació atesa la imminent aprovació, per part del Govern, el dimarts 20 de desembre, dels avantprojectes de llei de pressupostos de la Generalitat i de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2012. Aquí la relació final de les mesures proposades per l’administració (punxa aquí). 

Teníem convocada la Mesa d’universitats per el 19 de desembre i, sobtadament, es va anul•lar sense cap justificació. Van convocar l’Espai de Diàleg i Negociació, el mateix dia 16 a la tarda, intentant tractar el tema precipitadament, sense possibilitat de negociar res. CCOO va decidir no assistir per a què no es donés per negociat, donat que el marge de negociació era pràcticament nul. Les mesures presentades per l’administració de la Generalitat aplicables a les universitats públiques són les següents (punxa aquí). 

CCOO estem radicalment en contra d’aquestes mesures, perquè són un atac frontal contra els més febles, com és el cas de la incapacitat laboral transitòria i les polítiques d’igualtat de gènere, amb allò aplicable a la reducció de jornada per tenir cura d’un fill. Són mesures que no són importants quantitats en l’estalvi de la despesa però són d’un contingut ideològic demolidor. No es parla dels complements abusius per càrrecs a tota l’administració i de posar un llindar salarial als empleats públics. La reducció de la despesa recau en els de sempre i no podem acceptar aquestes retallades que no tenen cap sentit d’estalvi. 

El divendres a la tarda es va tornar a convocar pel dilluns al matí, com a últim intent, però no havia canviat res, sabent que s’aprova dimarts i com havia anat a la Mesa d’Empleats i Empleades de la Generalitat, per tant, hem decidit no assistir. A l’ordre del dia de l‘Espai de Diàleg i Negociació hi havia dos punts més d’informació dels esborranys del Pla Serra Hunter i el Pla Conjunt de Jubilacions Anticipades que esperem negociar pròximament. 

Alhora, demanem que es torni a convocar la Mesa d’universitats i la paritària del PDI laboral per tractar aquests temes, que són objecte de negociació. CCOO demana que s’impulsi la creació de la mesa sectorial d’universitats prevista a l’EBEP per tal de tenir un àmbit de negociació amb l’administració, recordant que la Mesa d’Universitats la constitueixen les universitats i els sindicats. L’administració la presideix, però no forma part de la Mesa. 

CCOO sóm plenament conscients de la difícil situació econòmica perquè passen les universitats públiques i, la administració en el seu conjunt, i hem de dir amb tota claredat que les mesures proposades són un nou pas en un camí que s’ha demostrat equivocat. Demanem la seva retirada i l’obertura d’un veritable procés de negociació. 

Finalment, ens comprometem davant de tots els treballadors i treballadores de la universitats públiques catalanes i el conjunt de la societat a posar totes les nostres eines de negociació i mobilització al servei de la defensa de la universitat pública i dels drets dels seus treballadors i treballadores.

Comunicat de CCOO sobre l’estat de les retallades

El 30 de novembre de 2011 es van iniciar les negociacions a l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (a on no estan inclosos els empleats de les universitats públiques i els de les administracions locals). Després de 7 reunions, la part sindical ha presentat un manifest i s’ha aixecat de la Mesa el 16 de desembre, sense haver arribat a cap acord. Per tant, s’ha donat per finalitzada la negociació atesa la imminent aprovació, per part del Govern, el dimarts 20 de desembre, dels avantprojectes de llei de pressupostos de la Generalitat i de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2012. Aquí la relació final de les mesures proposades per l’administració (punxa aquí). 

Teníem convocada la Mesa d’universitats per el 19 de desembre i, sobtadament, es va anul•lar sense cap justificació. Van convocar l’Espai de Diàleg i Negociació, el mateix dia 16 a la tarda, intentant tractar el tema precipitadament, sense possibilitat de negociar res. CCOO va decidir no assistir per a què no es donés per negociat, donat que el marge de negociació era pràcticament nul. Les mesures presentades per l’administració de la Generalitat aplicables a les universitats públiques són les següents (punxa aquí). 

CCOO estem radicalment en contra d’aquestes mesures, perquè són un atac frontal contra els més febles, com és el cas de la incapacitat laboral transitòria i les polítiques d’igualtat de gènere, amb allò aplicable a la reducció de jornada per tenir cura d’un fill. Són mesures que no són importants quantitats en l’estalvi de la despesa però són d’un contingut ideològic demolidor. No es parla dels complements abusius per càrrecs a tota l’administració i de posar un llindar salarial als empleats públics. La reducció de la despesa recau en els de sempre i no podem acceptar aquestes retallades que no tenen cap sentit d’estalvi. 

El divendres a la tarda es va tornar a convocar pel dilluns al matí, com a últim intent, però no havia canviat res, sabent que s’aprova dimarts i com havia anat a la Mesa d’Empleats i Empleades de la Generalitat, per tant, hem decidit no assistir. A l’ordre del dia de l‘Espai de Diàleg i Negociació hi havia dos punts més d’informació dels esborranys del Pla Serra Hunter i el Pla Conjunt de Jubilacions Anticipades que esperem negociar pròximament. 

Alhora, demanem que es torni a convocar la Mesa d’universitats i la paritària del PDI laboral per tractar aquests temes, que són objecte de negociació. CCOO demana que s’impulsi la creació de la mesa sectorial d’universitats prevista a l’EBEP per tal de tenir un àmbit de negociació amb l’administració, recordant que la Mesa d’Universitats la constitueixen les universitats i els sindicats. L’administració la presideix, però no forma part de la Mesa. 

CCOO sóm plenament conscients de la difícil situació econòmica perquè passen les universitats públiques i, la administració en el seu conjunt, i hem de dir amb tota claredat que les mesures proposades són un nou pas en un camí que s’ha demostrat equivocat. Demanem la seva retirada i l’obertura d’un veritable procés de negociació. 

Finalment, ens comprometem davant de tots els treballadors i treballadores de la universitats públiques catalanes i el conjunt de la societat a posar totes les nostres eines de negociació i mobilització al servei de la defensa de la universitat pública i dels drets dels seus treballadors i treballadores.

dijous, 15 de desembre de 2011

Nova regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris

Al BOE del 10 de desembre s'ha publicat el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest deroga el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitzava l'anterior.

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a "disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat normativa de les mateixes."

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb un tutor de l'entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. La designació del tutor acadèmic de la universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per aquesta, tenint en compte que el tutor de les pràctiques curriculars haurà de ser un professor de la universitat, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en qual es trobi matriculat l'estudiant i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor d'universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Els drets i deures del tutor acadèmic de la universitat seran els següents:

Drets: a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d'acord amb la seva normativa interna. b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l'estada de l'estudiant a tutelar. c) Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures: a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiant. b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques coordinant per a això amb el tutor de l'entitat col·laboradora i vistos, si s'escau, els informes de seguiment. c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant tutelat d'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret. e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. f) Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les possibles incidències sorgides. g) Supervisar, i si s'escau sol·licitar, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiant en el qual podran valorar-se tant les competències genèriques com les específiques del corresponent projecte formatiu. Un cop transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s'estableixi, d'acord amb la normativa de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració.

Des CC.OO. considerem que aquest RD suposa un avanç pel que fa al reconeixement de l'activitat docent en les pràctiques en empresa, respecte de la situació actual. Actualment és freqüent que les pràctiques en empresa es reconeguin com a crèdits de lliure configuració, sense que l'activitat de tutoria es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Aquest RD ens donarà força per exigir que a partir d'ara la tutoria d'estudiants en pràctiques es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Creiem que les pràctiques en empresa s'han de considerar com una activitat formativa més de l'estudiant, i per tant s'han d'orientar en aquest sentit: les pràctiques en empresa no podran plantejar-se com una forma de treball precari, en què els estudiants desenvolupin tasques pròpies de treballadors en plantilla. Així mateix, considerem que la realització de les pràctiques no ha de suposar per als estudiants un cost addicional, més enllà del pagament de la matrícula de l'assignatura.

Nova regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris

Al BOE del 10 de desembre s'ha publicat el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest deroga el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitzava l'anterior.

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a "disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat normativa de les mateixes."

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb un tutor de l'entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. La designació del tutor acadèmic de la universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per aquesta, tenint en compte que el tutor de les pràctiques curriculars haurà de ser un professor de la universitat, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en qual es trobi matriculat l'estudiant i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor d'universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Els drets i deures del tutor acadèmic de la universitat seran els següents:

Drets: a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d'acord amb la seva normativa interna. b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l'estada de l'estudiant a tutelar. c) Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures: a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiant. b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques coordinant per a això amb el tutor de l'entitat col·laboradora i vistos, si s'escau, els informes de seguiment. c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant tutelat d'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret. e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. f) Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les possibles incidències sorgides. g) Supervisar, i si s'escau sol·licitar, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiant en el qual podran valorar-se tant les competències genèriques com les específiques del corresponent projecte formatiu. Un cop transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s'estableixi, d'acord amb la normativa de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració.

Des CC.OO. considerem que aquest RD suposa un avanç pel que fa al reconeixement de l'activitat docent en les pràctiques en empresa, respecte de la situació actual. Actualment és freqüent que les pràctiques en empresa es reconeguin com a crèdits de lliure configuració, sense que l'activitat de tutoria es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Aquest RD ens donarà força per exigir que a partir d'ara la tutoria d'estudiants en pràctiques es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Creiem que les pràctiques en empresa s'han de considerar com una activitat formativa més de l'estudiant, i per tant s'han d'orientar en aquest sentit: les pràctiques en empresa no podran plantejar-se com una forma de treball precari, en què els estudiants desenvolupin tasques pròpies de treballadors en plantilla. Així mateix, considerem que la realització de les pràctiques no ha de suposar per als estudiants un cost addicional, més enllà del pagament de la matrícula de l'assignatura.

dissabte, 10 de desembre de 2011

Carta oberta als membres de la comunitat universitària de la UPC: Pla de Viabilitat UPC


Primer van agafar els comunistes, 
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.

Després es van endur els jueus, 
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.

Després, van venir a buscar els obrers; 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.

Més tard es van ficar amb els catòlics, 
i no vaig dir res perquè jo era protestant.

I quan, finalment, em van agafar a mi, 
ja no quedava ningú per protestar.

Martin Niemüller (1892-1984)

Fa dues setmanes la Gerència de la UPC va presentar a la Comissió Permanent del Consell de Govern la seva proposta de Pla de Viabilitat 2011-2014. La proposta suposa un atac sense precedents contra tota la comunitat universitària de la UPC. A aquest pla es proposen mesures que impliquen pèrdues de llocs de treball a tots els col·lectius de la UPC, per valor de més d'11.000.000 d'euros. També es proposen mesures que suposen una degradació de les condicions de treball i de pèrdua de drets socials. Es redueix la despesa en prevenció de riscos laborals, en plans de promoció i formació, es suprimeix el plus de perillositat, etc.

L'import dels acomiadaments és d'aproximadament un 4,5% de la massa salarial total, i com és previsible que els salaris més elevats no es vegin afectats, suposarà una reducció força més gran de la plantilla de treballadors i treballadores de la UPC. L'equip rectoral pretén aprovar-lo al Consell de Govern del proper 16 de desembre, i al Consell Social del dia 20. Per tant, cal deduir que l'equip directiu no vol negociar el Pla de Viabilitat amb els agents socials.

Aquest Pla de Viabilitat no és més que el principi del desballestament de la universitat pública per part de l'actual Govern. Des de CCOO, creiem que des de la comunitat universitària de la UPC hem de fer saber als membres del Consell de Govern que aquesta proposta de Pla de Viabilitat suposarà una pèrdua irreparable per a tota la comunitat de la UPC, i que està a les seves mans aturar aquesta agressió a la universitat pública. A continuació teniu el llistat de membres del Consell de Govern. No deixeu de transmetre aquesta reflexió a aquells que tingueu a prop:

GIRÓ ROCA, Antoni
ABELAIRA TATO, Ana
LÓPEZ i POL, Carme

BOSCH ESPELTA, Josep
BUGEDA CASTELLTORT, Gabriel
CODONY GISBERT, Jordi
COLOM FAJULA, Xavier
DÍEZ MEJÍA, Pedro
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique
GIL MUR, Francesc Xavier
JURADO MARCO, Consuelo
MAJÓ ROCA, Joan
MARIÑO ACEBAL, José Bernardo
MARQUÉS CALVO, Marisol
OBIOLS GALÍ, Martí
PÉREZ FOGUET, Agustí
PÉREZ NEIRA, Ana Isabel
SASTRE REQUENA, Anna

BENÍTEZ IGLESIAS, Raúl
BOTELLA LÓPEZ, Pere
CASAL FÀBREGA, Joaquim
COROMINAS SUBIAS, Albert
JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
JORGE SÁNCHEZ, Joan
PARDAS FELIU, Montserrat
RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada
TORRES i VIÑALS, Jordi
USANDIZAGA CALPARSORO, Miguel M.
XAMBÓ DESCAMPS, Sebastia

MARTÍN SANTIAGO, Rosa M.
MERINO POSA, Florentino
MURILLO BARRANCO, Carme

SAYROL CLOLS, Elisa
TAMARIT MUR, Josep Lluís
SUÁREZ FEIJOO, Raúl

BERENGUER SAU, Jordi
GRIFUL PONSATTI, Eulàlia
HUERTA CEREZUELA, Antonio
JORDANA RIBA, Francesc de Paula
PEÑA PITARCH, Esteban
TRULLOLS FARRENY, Enric

ARGELAGUET ISANTA, M. Rosa
BERGAS JANÉ, Joan
MARTÍNEZ BENASAT, Antonio
MARTÍNEZ-SEARA ALONSO, M. Teresa
PUJOLÀ CUNILL, Montserrat
RIU COSTA, Pere Joan

ASENSIO QUIÑONERO, Miquel
CAMPDELACREU ARMENGOL, Víctor
TORRES i CAROL, Joan

Font UPC (10/12/2011):

Carta oberta als membres de la comunitat universitària de la UPC: Pla de Viabilitat UPC


Primer van agafar els comunistes, 
i jo no vaig dir res perquè no era comunista.

Després es van endur els jueus, 
i jo no vaig dir res perquè no era jueu.

Després, van venir a buscar els obrers; 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.

Més tard es van ficar amb els catòlics, 
i no vaig dir res perquè jo era protestant.

I quan, finalment, em van agafar a mi, 
ja no quedava ningú per protestar.

Martin Niemüller (1892-1984)

Fa dues setmanes la Gerència de la UPC va presentar a la Comissió Permanent del Consell de Govern la seva proposta de Pla de Viabilitat 2011-2014. La proposta suposa un atac sense precedents contra tota la comunitat universitària de la UPC. A aquest pla es proposen mesures que impliquen pèrdues de llocs de treball a tots els col·lectius de la UPC, per valor de més d'11.000.000 d'euros. També es proposen mesures que suposen una degradació de les condicions de treball i de pèrdua de drets socials. Es redueix la despesa en prevenció de riscos laborals, en plans de promoció i formació, es suprimeix el plus de perillositat, etc.

L'import dels acomiadaments és d'aproximadament un 4,5% de la massa salarial total, i com és previsible que els salaris més elevats no es vegin afectats, suposarà una reducció força més gran de la plantilla de treballadors i treballadores de la UPC. L'equip rectoral pretén aprovar-lo al Consell de Govern del proper 16 de desembre, i al Consell Social del dia 20. Per tant, cal deduir que l'equip directiu no vol negociar el Pla de Viabilitat amb els agents socials.

Aquest Pla de Viabilitat no és més que el principi del desballestament de la universitat pública per part de l'actual Govern. Des de CCOO, creiem que des de la comunitat universitària de la UPC hem de fer saber als membres del Consell de Govern que aquesta proposta de Pla de Viabilitat suposarà una pèrdua irreparable per a tota la comunitat de la UPC, i que està a les seves mans aturar aquesta agressió a la universitat pública. A continuació teniu el llistat de membres del Consell de Govern. No deixeu de transmetre aquesta reflexió a aquells que tingueu a prop:

GIRÓ ROCA, Antoni
ABELAIRA TATO, Ana
LÓPEZ i POL, Carme

BOSCH ESPELTA, Josep
BUGEDA CASTELLTORT, Gabriel
CODONY GISBERT, Jordi
COLOM FAJULA, Xavier
DÍEZ MEJÍA, Pedro
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique
GIL MUR, Francesc Xavier
JURADO MARCO, Consuelo
MAJÓ ROCA, Joan
MARIÑO ACEBAL, José Bernardo
MARQUÉS CALVO, Marisol
OBIOLS GALÍ, Martí
PÉREZ FOGUET, Agustí
PÉREZ NEIRA, Ana Isabel
SASTRE REQUENA, Anna

BENÍTEZ IGLESIAS, Raúl
BOTELLA LÓPEZ, Pere
CASAL FÀBREGA, Joaquim
COROMINAS SUBIAS, Albert
JARAUTA BRAGULAT, Eusebi
JORGE SÁNCHEZ, Joan
PARDAS FELIU, Montserrat
RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada
TORRES i VIÑALS, Jordi
USANDIZAGA CALPARSORO, Miguel M.
XAMBÓ DESCAMPS, Sebastia

MARTÍN SANTIAGO, Rosa M.
MERINO POSA, Florentino
MURILLO BARRANCO, Carme

SAYROL CLOLS, Elisa
TAMARIT MUR, Josep Lluís
SUÁREZ FEIJOO, Raúl

BERENGUER SAU, Jordi
GRIFUL PONSATTI, Eulàlia
HUERTA CEREZUELA, Antonio
JORDANA RIBA, Francesc de Paula
PEÑA PITARCH, Esteban
TRULLOLS FARRENY, Enric

ARGELAGUET ISANTA, M. Rosa
BERGAS JANÉ, Joan
MARTÍNEZ BENASAT, Antonio
MARTÍNEZ-SEARA ALONSO, M. Teresa
PUJOLÀ CUNILL, Montserrat
RIU COSTA, Pere Joan

ASENSIO QUIÑONERO, Miquel
CAMPDELACREU ARMENGOL, Víctor
TORRES i CAROL, Joan

Font UPC (10/12/2011):

dijous, 8 de desembre de 2011

A la UAB modifiquen de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI

Els membres de la Junta del PDI i del Comitè del PDI a la mesa de negociació, representants de les centrals sindicals CC.OO., UGT, CSIF i CGT, han informat que l'equip de govern ha alterat el procés de negociació sobre el pressupost del 2012, en lliurar als Directors de Departaments i Degans, en reunió celebrada el passat divendres dia 2, un document intern en el qual: 

  • ES MODIFIQUEN de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI en incrementar la seva càrrega docent a 660 hores. 
  • S'UTILITZA aquesta nova dedicació de referència per establir un nou rànquing de departaments amb dèficit i superàvit docent que justifica la retallada de professorat temporal i plantilla estructural dels departaments amb superàvit. 

Des dels diferents sindicats s'han proposat alternatives per reduir la despesa i augmentar els ingressos que fins ara han estat pràcticament ignorades. Davant d'aquesta situació, de forma unànime, hem decidit abandonar la negociació.

A la UAB modifiquen de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI

Els membres de la Junta del PDI i del Comitè del PDI a la mesa de negociació, representants de les centrals sindicals CC.OO., UGT, CSIF i CGT, han informat que l'equip de govern ha alterat el procés de negociació sobre el pressupost del 2012, en lliurar als Directors de Departaments i Degans, en reunió celebrada el passat divendres dia 2, un document intern en el qual: 

  • ES MODIFIQUEN de forma unilateral les condicions laborals de tot el PDI en incrementar la seva càrrega docent a 660 hores. 
  • S'UTILITZA aquesta nova dedicació de referència per establir un nou rànquing de departaments amb dèficit i superàvit docent que justifica la retallada de professorat temporal i plantilla estructural dels departaments amb superàvit. 

Des dels diferents sindicats s'han proposat alternatives per reduir la despesa i augmentar els ingressos que fins ara han estat pràcticament ignorades. Davant d'aquesta situació, de forma unànime, hem decidit abandonar la negociació.

dilluns, 5 de desembre de 2011

Es ven la plaça d'aparcament de la rectora de la UAB

L'assemblea PAS-PDI de la UAB posa en venda o lloguer l'aparcament de la rectora.

L'acció, realitzada pels membres de l'Assemblea, pretén posar de manifest la retallada de drets de la part més feble de la comunitat universitària, per a continuar mantenint els privilegis dels més poderosos.Es ven la plaça d'aparcament de la rectora de la UAB

L'assemblea PAS-PDI de la UAB posa en venda o lloguer l'aparcament de la rectora.

L'acció, realitzada pels membres de l'Assemblea, pretén posar de manifest la retallada de drets de la part més feble de la comunitat universitària, per a continuar mantenint els privilegis dels més poderosos.