dimarts, 3 de juliol de 2012

Habemus Pressupostos Generals de l'Estat amb sorpreses per a les universitats


El dissabte 30 de juny s'ha publicat finalment la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al'any 2012.

En aquest text es clarifiquen alguns aspectes que havien quedat poc clars en Decrets Llei anteriors (per exemple, el RDL 14/2012).

Quant a la provisió de places, el text dóna llum verda a la contractació i provisió de places, amb bastants limitacions, en els termes següents:

"Article 23. Oferta d'ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal.

U. 1. Al llarg de l'exercici 2012 no es procedirà en el sector públic delimitat en l'article anterior (les universitats estan incloses), a excepció de les societats mercantils públiques que es regeixen pel que disposa la disposició addicional vintena tercera d'aquesta Llei, a la incorporació de nou personal, llevat de la que pugui derivar de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors [...] Aquesta limitació afecta les places incloses en els processos de consolidació d'ocupació que preveu la disposició transitòria quarta de l'EBEP.

2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la limitació continguda en l'apartat anterior no és aplicable als sectors i administracions en què la taxa de reposició es fixa en el 10 per cent [...]

G) A les administracions públiques en relació amb les places en relació amb les places de personal investigador doctor dels cossos i escales dels organismes públics de recerca definits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Aquesta excepció també és aplicable a les places dels cossos de personal investigador de les universitats, sempre que per part de les administracions públiques de les quals depenguin s'autoritzin les corresponents convocatòries, prèvia acreditació de que l'oferta d'ocupació pública de les esmentades places no afecta el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària establerts per a la corresponent Universitat, ni dels altres límits fixats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Dos. Durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials.

[...]

Quatre. La contractació del personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, en les condicions que estableix l'apartat dos d'aquest article requereix l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Cinc. Durant l'any 2012 s'amortitzarà en departaments, organismes autònoms, agències estatals, entitats públiques empresarials, i resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal, el nombre de places equivalents, almenys, a les jubilacions que es produeixin, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En el cas del personal funcionari les places amortitzades seran del mateix Grup i Subgrup professional en què es produeixi la jubilació, d'acord amb la classificació que preveu l'article 76 i disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del EBEP, i en el cas del personal laboral, del mateix nivell retributiu i àrea funcional o categoria equivalent. S'habilita el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques a establir els termes i l'abast d'aquesta amortització."

Amb aquest redactat podem concloure que queden obertes totes les possibilitats d'oferta d'ocupació sempre que les autoritzin les CA i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per tant, ens trobem amb una pas més cap a la limitació de l'Autonomia Universitària, ja força malmesa en aquests últims temps.

A les comunitats autònomes també se'ls vulnera el seu dret a decidir en una matèria transferida. Haurem d'esperar a veure si el "color" de cada CCAA finalment tindrà incidència en la presa de les decisions. Veurem també on queden les amenaces del ministre Wert d'impugnar totes les places que han tret moltes universitats i si finalment hi ha un tractament desigual per CCAA.

En resum, ens trobem amb una llei de pressupostos que ofega una mica més a les universitats, limita la seva capacitat d'acció i anticipa futures reformes si ens fixem en les maneres de com s'estan prenent les decisions a les universitats públiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.