dimecres, 30 de juliol de 2014

Nou model d'acreditació del Ministeri d'Educació: arbitrarietat i inseguretat jurídica

CCOO critiquem la falta d’objectivitat de la proposta del Ministeri d’Educació

La docència quedarà en un segon pla per a ser professor universitari

CCOO denunciem que els nous criteris purament qualitatius que defensa Educació provocaran arbitrarietat i inseguretat jurídica en el sistema que acredita els docents per presentar-se a les convocatòries de les universitats. La norma podria estar en vigor a principis de 2015

El nou accés a la professió docent que planteja el Ministeri d'Educació no només no corregeix els actuals problemes del sistema d'acreditació sinó que, a més, és contrari als principis recollits en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'article 20.2 en relació a la avaluació de l'acompliment (transparència, objectivitat, imparcialitat, no discriminació). La proposta ministerial és menys objectiva, transparent i imparcial que l'actual i continua menyspreant l'activitat docent.

CCOO denunciem que dificultarà encara més l'obtenció de l'acreditació que permet al professorat accedir a la universitat i fracassa en l'intent d'equilibrar qualitat i quantitat de mèrits. La Fundació Agència Nacional de l'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) seria l'encarregada d'aprovar els criteris d'avaluació proposats per les diferents comissions (en principi més d'una vintena en funció de l'especialitat en la qual es vulgui acreditar el candidat) , els membres també serien proposats per l'ANECA i nomenats pel Consejo de Universidades. La inexistència d'un marc comú general –ja que cada comissió tindria els seus propis criteris- comportaria valoracions poc o gens homogènies.

D'altra banda, el nou barem purament qualitatiu (actualment conjuga aspectes qualitatius i quantitatius) valoraria la recerca; la docència; la transferència de coneixement; l'activitat professional; la gestió; i la formació acadèmica -aquesta última únicament per als professors titulars d'universitat- de l'A a l'E (A: excepcional; B: bona, C: compensable; D: insuficient, i E: molt baixa). Aquesta classificació no permet l'autoavaluació dels candidats, a l'impedir mesurar amb exactitud els seus mèrits, per la qual cosa incrementarà la inseguretat jurídica.

L'avaluació proposada se centra sobretot en la recerca (insistint en la valoració qualitativa) i no deixa clar com es s’avaluarà la docència. Aquesta avaluació queda a la discrecionalitat dels diversos sistemes en cada universitat.

Els sindicats no vam rebre l'esborrany de Reial Decret que establirà les noves pautes per accedir als cossos docents universitaris fins després de la reunió celebrada el passat dia 15 de juliol, i això va impedir iniciar un debat real sobre el seu contingut. Davant d'aquesta manca de voluntat negociadora, CCOO exigim ​​un compromís ferm per part del Ministerio de Educación per resoldre els problemes actuals del sistema d'acreditació.


D’altra banda, des de CCOO volem destacar que la primera reunió convocada pel Ministeri d'Educació en els últims tres anys ha deixat fora temes de gran importància per a la universitat, com l'estatut del personal investigador i docent, la carrera professional (via promoció interna), l'estabilitat del professorat, etc., per la qual cosa demanem que s'estableixi un calendari de negociació per abordar-los amb la màxima celeritat.

divendres, 4 de juliol de 2014

CCOO denuncia la pèrdua de més de 8.000 llocs de treball en les universitats públiques en dos anys


El sindicat defensarà amb la mobilització i als tribunals els drets del PAS i del PDI

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de 5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal d'administració i serveis (PAS).

Durant els dos últims anys, les retallades a les universitats públiques s'han emportat 8.124 llocs de treball, segons les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, publicat el passat dilluns.

Al gener de 2012 (1), el nombre total d'empleats públics de les universitats era de 154.881 (100.511 pertanyents al col·lectiu del personal docent i investigador (PDI(2)) i 54.370 membres del personal d'administració i serveis (PAS)). La reducció de 8.124 efectius durant 2012 i 2013 ens va deixar amb 146.757 empleats públics a l'inici de l'any en curs (94.842 PDI i 52.059 membres del PAS).

Aquesta reducció de personal és especialment greu entre el PDI, on s'ha passat de 47.967 a 46.168 professors funcionaris, el que suposa una pèrdua de 1.789 docents; i de 51.362 a 47.663 professors contractats, 3.699 menys. També s'han perdut 181 interins dels 1.182 que hi havia el 2012. En total, s'ha reduït un 6% dels efectius en 24 mesos.

L'actual taxa de reposició del 10% (de cada 10 docents que es jubilen només es reemplaça un), limita el relleu, descapitalitzant així les universitats públiques. Això impedeix l'accés de joves molt formats a la professió docent i dificulta la carrera professional de la resta del professorat. A més, l'obligació de cobrir les necessitats docents generades per la pèrdua d'efectius està provocant el foment de contractes precaris.

Segons la legislació en vigor, el PDI contractat (amb equivalències a temps complet) no pot superar el 49% del total del PDI de la universitat. A més, el PDI amb contracte laboral temporal no pot superar el 40% de la plantilla docent. En la major part de les universitats el nombre de PDI contractat supera a la resta, el que indica que les seves jornades no són completes i, sovint, es redueixen a unes poques hores setmanals.

En el cas del PAS, la taxa de reposició del 0% ha provocat una pèrdua de llocs de treball propera al 5%. Això es tradueix en el deteriorament de les condicions laborals i la precarització de la contractació.

Com ja vam denunciar el passat mes de març, quan vam presentar un estudi sobre l'evolució dels pressupostos de les universitats públiques entre 2009 i 2013, les retallades en finançament i les nefastes polítiques de personal, beques i preus públics comprometen, en aquests moments, la funció del Sistema Universitari Públic Espanyol (SUPE). De perllongar-se en el temps, els efectes poden ser dramàtics a mitjà i llarg termini. Per a CCOO, cal frenar aquesta salvatge política de retallades que impedeix a la universitat pública espanyola respondre adequadament als nous reptes que la societat li exigeix​​, dificultant la necessària transformació del model productiu que tots reivindiquem.

La falta de finançament i la nefasta política de personal pretenen desprestigiar el servei públic universitari espanyol, en el qual, per sobre de tot, han de prevaler la qualitat i l'equitat enfront dels criteris mercantilistes que volen imposar des del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

CCOO, sindicat majoritari en el sector, defensarà amb la mobilització i als tribunals els drets del PAS i del PDI de tots els atacs perpetrats per aquest Govern, entre ells la limitació imposada per la taxa de reposició, i exigim la seva eliminació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


Notes:

(1) A partir de 2012, el butlletí estadístic del Ministeri d'Hisenda recull les dades corresponents a totes les universitats i contractes, de manera que es pren com a referència aquest any.

(2) Engloba al PDI contractat laboral i administratiu que inclou personal contractat a temps complet i a temps parcial.

dimecres, 2 de juliol de 2014

CCOO exigeix transparència i criteris públics al nou sistema d'acreditació del professorat universitari

Després de més de tres anys sense reunir els representants del professorat de la universitat, el Ministeri d'Educació convoca per fi la Mesa Sectorial d'Universitats per presentar, entre altres temes, canvis en el sistema d'acreditació.

El passat 17 de juny, la Federació d'Ensenyament de CCOO va enviar una carta al ministre d'Educació, José Ignacio Wert, instant-lo a convocar una reunió urgent en què s'abordaran, de forma prioritària, els nous barems del sistema d'acreditació del personal docent i investigador (PDI), la situació de la seva carrera professional (estabilització i promoció) i la taxa de reposició d'aquest col·lectiu per al 2015.

Finalment, després de més de tres anys evitant la negociació amb els / les representants dels / les treballadores de les universitats a què obliga l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Ministeri d'Educació ha convocat els sindicats representatius del sector (CCOO, FETE-UGT, CSIF i CIG) el pròxim 15 de juliol. S'abordaran les possibles modificacions en el sistema d'acreditació del professorat i altres assumptes relacionats amb el PDI de les universitats, segons s'estableix en l'ordre del dia.

Davant d'un sistema basat en valoracions qualitatives elaborades per una multitud de comissions d'avaluació (amb risc de manca d'objectivitat), i que en el fons només busca una reducció del nombre d'acreditacions, la Federació d'Ensenyament de CCOO defensa un model d'acreditació transparent, amb criteris que abastin totes les activitats desenvolupades pel PDI. Aquests criteris han de ser públics i coneguts abans de la convocatòria, amb barems consensuats, auto avaluables, mesurables i objectius. Ha de ser un sistema garantista, amb mesures que evitin la discriminació i la possible arbitrarietat de les diverses comissions.