dimarts, 17 de juliol de 2012

Nou atac sense pal·liatius als empleats públics (Hoja del Lunes 548)


El dissabte 14 juliol, per no ser un dissabte diferent, es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Un cop més un decret que ens retalla drets, com ja ens tenen acostumats. A més segueixen en la línia de massacrar l'autonomia de les CCAA.

Les principals mesures de caràcter laboral (ataquen en tots els fronts) són les següents:

Article 1: Règim d'incompatibilitats de pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i percepcions similars.

Les pensions indemnitzatòries seran incompatibles amb qualsevol retribució a càrrec dels PGE, qualsevol retribució privada o pensió de jubilació.

Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.

El personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui de percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a aquest mes.

Es pot acordar amb cada administració competent decidir que aquesta reducció s'executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici.

La reducció retributiva també és aplicable al personal laboral d'alta direcció, el personal amb contracte mercantil, i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d'alt càrrec.

Les quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions en plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de la jubilació.

No és aplicable en aquells empleats públics pels que les retribucions per jornada completa no arriben en còmput anual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Article 7. Modificació de l'article 32 de l'EBEP

2. Es garanteix el compliment dels convenis col·lectius i acords que afectin el personal laboral, llevat que excepcionalment i per causes greus d'interès públic derivades de l'alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de convenis col·lectius o acords ja signats en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l'interès públic. Les administracions públiques han d'informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació.

Article 8. Modificació dels articles 48 i 50 de l'EBEP.

S'unifiquen tots els permisos de tots els funcionaris públics:
 1. Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat i 5 quan sigui en diferent localitat. Quan sigui d'un familiar de segon grau serà de 2 dies a la mateixa localitat i de 4 dies en distinta localitat.
 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades.
 6. Per lactància d'un fill menor de 12 mesos tindrà dret a un dia d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada, o en 1 hora a l'inici o al final de la jornada. Aquest pot ser exercit per qualsevol dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin. La funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els parts múltiples.
 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra raó hagin de romandre hospitalitzats a partir del part, la funcionària o funcionari tindran dret a absentar-se del treball durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Tindran dret a reduir fins a un màxim de 2 hores de treball, amb la disminució proporcional de les retribucions.
 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'un menor de 12 anys, de persona gran que requereixi d'especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui. Dret fins al segon grau de consanguinitat.
 9. Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'1 mes. Si hi ha més d'un titular amb aquest dret es podrà prorratejar, respectant el termini màxim d'un mes.
 10. Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, 3 dies.
 12. Per matrimoni, 15 dies.
Conclusió, han arrasat amb tots els Acords de Conciliació, han deixat els dies d'assumptes particulars de manera testimonial, per recordar-nos que existeixen, i si no et cases no tens permís: un incentiu del PP al matrimoni.

Modificació de l'Article 50 de l'EBEP: Vacances dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran dret a gaudir, durant cada any natural, d'unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l'any va ser menor.

S'ha acabat el mes de vacances, si vols guardar algun dia per Nadal o Setmana Santa, millor ens oblidem.

Article 9. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organisme i entitats dependents i òrgans constitucionals.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar com a màxim el 50% de les retribucions del mes anterior. Des del dia 4rt fins al 20è, tots dos inclosos, no ha de superar el 75% de les retribucions del mes anterior. A partir del 21è fins al 90è, tots dos inclosos, es pot reconèixer el 100%. Quan la incapacitat temporal derivi de contingències professionals, podrà complementar des del primer dia al 100%. A partir del 90è és aplicable el règim especial d'acord amb la seva normativa.

Cada administració pública pot determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a arribar a un màxim del 100% de les retribucions. Es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica.

I, de manera general, se suspenen els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic (inclòs el personal de les universitats), subscrits per les administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al que disposen els articles de l'1 al 15 d'aquest RDL.

Aquestes retallades no poden quedar sense resposta. El 19 de juliol AL CARRER! Manifesta't juntament amb els teus companys i companyes a la teva ciutat, per protestar contra les mesures que afecten, a les persones en atur, als empleats públics i als pensionistes.

VOLEN ARRUÏNAR EL PAÍS. SOM MÉS, CAL IMPEDIR-LOS-HI!

Nou atac sense pal·liatius als empleats públics (Hoja del Lunes 548)


El dissabte 14 juliol, per no ser un dissabte diferent, es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Un cop més un decret que ens retalla drets, com ja ens tenen acostumats. A més segueixen en la línia de massacrar l'autonomia de les CCAA.

Les principals mesures de caràcter laboral (ataquen en tots els fronts) són les següents:

Article 1: Règim d'incompatibilitats de pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i percepcions similars.

Les pensions indemnitzatòries seran incompatibles amb qualsevol retribució a càrrec dels PGE, qualsevol retribució privada o pensió de jubilació.

Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.

El personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui de percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a aquest mes.

Es pot acordar amb cada administració competent decidir que aquesta reducció s'executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici.

La reducció retributiva també és aplicable al personal laboral d'alta direcció, el personal amb contracte mercantil, i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d'alt càrrec.

Les quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions en plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de la jubilació.

No és aplicable en aquells empleats públics pels que les retribucions per jornada completa no arriben en còmput anual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Article 7. Modificació de l'article 32 de l'EBEP

2. Es garanteix el compliment dels convenis col·lectius i acords que afectin el personal laboral, llevat que excepcionalment i per causes greus d'interès públic derivades de l'alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de convenis col·lectius o acords ja signats en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l'interès públic. Les administracions públiques han d'informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació.

Article 8. Modificació dels articles 48 i 50 de l'EBEP.

S'unifiquen tots els permisos de tots els funcionaris públics:
 1. Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat i 5 quan sigui en diferent localitat. Quan sigui d'un familiar de segon grau serà de 2 dies a la mateixa localitat i de 4 dies en distinta localitat.
 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades.
 6. Per lactància d'un fill menor de 12 mesos tindrà dret a un dia d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada, o en 1 hora a l'inici o al final de la jornada. Aquest pot ser exercit per qualsevol dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin. La funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els parts múltiples.
 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra raó hagin de romandre hospitalitzats a partir del part, la funcionària o funcionari tindran dret a absentar-se del treball durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Tindran dret a reduir fins a un màxim de 2 hores de treball, amb la disminució proporcional de les retribucions.
 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'un menor de 12 anys, de persona gran que requereixi d'especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui. Dret fins al segon grau de consanguinitat.
 9. Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'1 mes. Si hi ha més d'un titular amb aquest dret es podrà prorratejar, respectant el termini màxim d'un mes.
 10. Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, 3 dies.
 12. Per matrimoni, 15 dies.
Conclusió, han arrasat amb tots els Acords de Conciliació, han deixat els dies d'assumptes particulars de manera testimonial, per recordar-nos que existeixen, i si no et cases no tens permís: un incentiu del PP al matrimoni.

Modificació de l'Article 50 de l'EBEP: Vacances dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran dret a gaudir, durant cada any natural, d'unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l'any va ser menor.

S'ha acabat el mes de vacances, si vols guardar algun dia per Nadal o Setmana Santa, millor ens oblidem.

Article 9. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organisme i entitats dependents i òrgans constitucionals.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar com a màxim el 50% de les retribucions del mes anterior. Des del dia 4rt fins al 20è, tots dos inclosos, no ha de superar el 75% de les retribucions del mes anterior. A partir del 21è fins al 90è, tots dos inclosos, es pot reconèixer el 100%. Quan la incapacitat temporal derivi de contingències professionals, podrà complementar des del primer dia al 100%. A partir del 90è és aplicable el règim especial d'acord amb la seva normativa.

Cada administració pública pot determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a arribar a un màxim del 100% de les retribucions. Es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica.

I, de manera general, se suspenen els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic (inclòs el personal de les universitats), subscrits per les administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al que disposen els articles de l'1 al 15 d'aquest RDL.

Aquestes retallades no poden quedar sense resposta. El 19 de juliol AL CARRER! Manifesta't juntament amb els teus companys i companyes a la teva ciutat, per protestar contra les mesures que afecten, a les persones en atur, als empleats públics i als pensionistes.

VOLEN ARRUÏNAR EL PAÍS. SOM MÉS, CAL IMPEDIR-LOS-HI!

dimecres, 11 de juliol de 2012

Un pas decidit cap a la Universitat d'elit (Hoja del Lunes 547)


El 5 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2012-2013, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

El Reial Decret no introdueix canvis en les quanties, ni en els nivells de renda. Ni tan sols se'ls aplica l'IPC. És una transposició del corresponent Reial decret de 2011 en aquests apartats. Els llindars de renda per a l'accés a beques salari o beques de compensació romanen per sota del salari mínim interprofessional.

Les modificacions s'han introduït en els requisits acadèmics per al curs 2013-2014. A partir del curs 2013-2014, per a l'obtenció de qualsevol component de beca, els qui es matriculin per primera vegada en primer curs d'estudis de Grau hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat de 6,5 punts, exclosa la qualificació obtinguda en el fase específica.

Els sol·licitants de segons i posteriors cursos d'ensenyaments universitaris hauran d'haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels crèdits matriculats: Arts i Humanitats 100%, Ciències 100%, Ciències Socials i Jurídiques 100%, Ciències de la Salut 100%, Ensenyaments Tècnics 85%.

Alternativament, els sol·licitants de segons i posteriors cursos que no superin el percentatge de crèdits establert en el paràgraf anterior hauran d'haver superat en els últims estudis cursats el següents percentatges de crèdits i haver aconseguit les següents notes mitjanes de les assignatures superades: Arts i Humanitats 90% (6,5 punts), Ciències 80% (6,5 punts), Ciències Socials i Jurídiques 90% (6,5 punts), Ciències de la Salut 80 % (6,5 punts), Ensenyaments Tècnics 65% (6 punts).

Els estudiants de primer curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que els donen accés al màster. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. A aquests efectes, les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multipliquen pel coeficient 1,17.

Els estudiants de segon curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en el primer curs. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. En tots dos casos es requerirà haver-hi superat la totalitat dels crèdits del primer curs.

Amb aquesta regulació, queden clarament endurits els criteris per a l'obtenció de les beques. Es preserva de moment el model de beques, però queda molt tocada la dimensió social, que era l'objectiu inicial d'aquest model. (Hoja del Lunes 521 (23-05-11)).

En la beca de matrícula en el curs 2011-2012 es penalitzava la repetició d'assignatures a partir de la tercera matrícula i en les Enginyeries i Arquitectura a partir de la quarta. En el curs actual des de la primera repetició. Anteriorment, per a la renovació de la beca calia superar 48 crèdits (80%) i en les Enginyeries i Arquitectura 36 crèdits (60%).

CCOO defensem que les penalitzacions en el rendiment acadèmic han de ser de caràcter acadèmic i no econòmic. Obviar l'entorn de crisi econòmica, amb un elevadíssim índex d'atur juvenil i baixos salaris, on molts dels nostres estudiants han de compatibilitzar els seus estudis amb una ocupació precària, és atemptar contra l'equitat i la igualtat en l'accés al sistema educatiu.

Un pas decidit cap a la Universitat d'elit (Hoja del Lunes 547)


El 5 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2012-2013, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

El Reial Decret no introdueix canvis en les quanties, ni en els nivells de renda. Ni tan sols se'ls aplica l'IPC. És una transposició del corresponent Reial decret de 2011 en aquests apartats. Els llindars de renda per a l'accés a beques salari o beques de compensació romanen per sota del salari mínim interprofessional.

Les modificacions s'han introduït en els requisits acadèmics per al curs 2013-2014. A partir del curs 2013-2014, per a l'obtenció de qualsevol component de beca, els qui es matriculin per primera vegada en primer curs d'estudis de Grau hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat de 6,5 punts, exclosa la qualificació obtinguda en el fase específica.

Els sol·licitants de segons i posteriors cursos d'ensenyaments universitaris hauran d'haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels crèdits matriculats: Arts i Humanitats 100%, Ciències 100%, Ciències Socials i Jurídiques 100%, Ciències de la Salut 100%, Ensenyaments Tècnics 85%.

Alternativament, els sol·licitants de segons i posteriors cursos que no superin el percentatge de crèdits establert en el paràgraf anterior hauran d'haver superat en els últims estudis cursats el següents percentatges de crèdits i haver aconseguit les següents notes mitjanes de les assignatures superades: Arts i Humanitats 90% (6,5 punts), Ciències 80% (6,5 punts), Ciències Socials i Jurídiques 90% (6,5 punts), Ciències de la Salut 80 % (6,5 punts), Ensenyaments Tècnics 65% (6 punts).

Els estudiants de primer curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que els donen accés al màster. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. A aquests efectes, les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multipliquen pel coeficient 1,17.

Els estudiants de segon curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en el primer curs. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. En tots dos casos es requerirà haver-hi superat la totalitat dels crèdits del primer curs.

Amb aquesta regulació, queden clarament endurits els criteris per a l'obtenció de les beques. Es preserva de moment el model de beques, però queda molt tocada la dimensió social, que era l'objectiu inicial d'aquest model. (Hoja del Lunes 521 (23-05-11)).

En la beca de matrícula en el curs 2011-2012 es penalitzava la repetició d'assignatures a partir de la tercera matrícula i en les Enginyeries i Arquitectura a partir de la quarta. En el curs actual des de la primera repetició. Anteriorment, per a la renovació de la beca calia superar 48 crèdits (80%) i en les Enginyeries i Arquitectura 36 crèdits (60%).

CCOO defensem que les penalitzacions en el rendiment acadèmic han de ser de caràcter acadèmic i no econòmic. Obviar l'entorn de crisi econòmica, amb un elevadíssim índex d'atur juvenil i baixos salaris, on molts dels nostres estudiants han de compatibilitzar els seus estudis amb una ocupació precària, és atemptar contra l'equitat i la igualtat en l'accés al sistema educatiu.

dimarts, 3 de juliol de 2012

Habemus Pressupostos Generals de l'Estat amb sorpreses per a les universitats


El dissabte 30 de juny s'ha publicat finalment la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al'any 2012.

En aquest text es clarifiquen alguns aspectes que havien quedat poc clars en Decrets Llei anteriors (per exemple, el RDL 14/2012).

Quant a la provisió de places, el text dóna llum verda a la contractació i provisió de places, amb bastants limitacions, en els termes següents:

"Article 23. Oferta d'ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal.

U. 1. Al llarg de l'exercici 2012 no es procedirà en el sector públic delimitat en l'article anterior (les universitats estan incloses), a excepció de les societats mercantils públiques que es regeixen pel que disposa la disposició addicional vintena tercera d'aquesta Llei, a la incorporació de nou personal, llevat de la que pugui derivar de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors [...] Aquesta limitació afecta les places incloses en els processos de consolidació d'ocupació que preveu la disposició transitòria quarta de l'EBEP.

2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la limitació continguda en l'apartat anterior no és aplicable als sectors i administracions en què la taxa de reposició es fixa en el 10 per cent [...]

G) A les administracions públiques en relació amb les places en relació amb les places de personal investigador doctor dels cossos i escales dels organismes públics de recerca definits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Aquesta excepció també és aplicable a les places dels cossos de personal investigador de les universitats, sempre que per part de les administracions públiques de les quals depenguin s'autoritzin les corresponents convocatòries, prèvia acreditació de que l'oferta d'ocupació pública de les esmentades places no afecta el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària establerts per a la corresponent Universitat, ni dels altres límits fixats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Dos. Durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials.

[...]

Quatre. La contractació del personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, en les condicions que estableix l'apartat dos d'aquest article requereix l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Cinc. Durant l'any 2012 s'amortitzarà en departaments, organismes autònoms, agències estatals, entitats públiques empresarials, i resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal, el nombre de places equivalents, almenys, a les jubilacions que es produeixin, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En el cas del personal funcionari les places amortitzades seran del mateix Grup i Subgrup professional en què es produeixi la jubilació, d'acord amb la classificació que preveu l'article 76 i disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del EBEP, i en el cas del personal laboral, del mateix nivell retributiu i àrea funcional o categoria equivalent. S'habilita el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques a establir els termes i l'abast d'aquesta amortització."

Amb aquest redactat podem concloure que queden obertes totes les possibilitats d'oferta d'ocupació sempre que les autoritzin les CA i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per tant, ens trobem amb una pas més cap a la limitació de l'Autonomia Universitària, ja força malmesa en aquests últims temps.

A les comunitats autònomes també se'ls vulnera el seu dret a decidir en una matèria transferida. Haurem d'esperar a veure si el "color" de cada CCAA finalment tindrà incidència en la presa de les decisions. Veurem també on queden les amenaces del ministre Wert d'impugnar totes les places que han tret moltes universitats i si finalment hi ha un tractament desigual per CCAA.

En resum, ens trobem amb una llei de pressupostos que ofega una mica més a les universitats, limita la seva capacitat d'acció i anticipa futures reformes si ens fixem en les maneres de com s'estan prenent les decisions a les universitats públiques.

Habemus Pressupostos Generals de l'Estat amb sorpreses per a les universitats


El dissabte 30 de juny s'ha publicat finalment la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al'any 2012.

En aquest text es clarifiquen alguns aspectes que havien quedat poc clars en Decrets Llei anteriors (per exemple, el RDL 14/2012).

Quant a la provisió de places, el text dóna llum verda a la contractació i provisió de places, amb bastants limitacions, en els termes següents:

"Article 23. Oferta d'ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal.

U. 1. Al llarg de l'exercici 2012 no es procedirà en el sector públic delimitat en l'article anterior (les universitats estan incloses), a excepció de les societats mercantils públiques que es regeixen pel que disposa la disposició addicional vintena tercera d'aquesta Llei, a la incorporació de nou personal, llevat de la que pugui derivar de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors [...] Aquesta limitació afecta les places incloses en els processos de consolidació d'ocupació que preveu la disposició transitòria quarta de l'EBEP.

2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la limitació continguda en l'apartat anterior no és aplicable als sectors i administracions en què la taxa de reposició es fixa en el 10 per cent [...]

G) A les administracions públiques en relació amb les places en relació amb les places de personal investigador doctor dels cossos i escales dels organismes públics de recerca definits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Aquesta excepció també és aplicable a les places dels cossos de personal investigador de les universitats, sempre que per part de les administracions públiques de les quals depenguin s'autoritzin les corresponents convocatòries, prèvia acreditació de que l'oferta d'ocupació pública de les esmentades places no afecta el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària establerts per a la corresponent Universitat, ni dels altres límits fixats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Dos. Durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials.

[...]

Quatre. La contractació del personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, en les condicions que estableix l'apartat dos d'aquest article requereix l'autorització prèvia del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Cinc. Durant l'any 2012 s'amortitzarà en departaments, organismes autònoms, agències estatals, entitats públiques empresarials, i resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal, el nombre de places equivalents, almenys, a les jubilacions que es produeixin, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En el cas del personal funcionari les places amortitzades seran del mateix Grup i Subgrup professional en què es produeixi la jubilació, d'acord amb la classificació que preveu l'article 76 i disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del EBEP, i en el cas del personal laboral, del mateix nivell retributiu i àrea funcional o categoria equivalent. S'habilita el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques a establir els termes i l'abast d'aquesta amortització."

Amb aquest redactat podem concloure que queden obertes totes les possibilitats d'oferta d'ocupació sempre que les autoritzin les CA i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per tant, ens trobem amb una pas més cap a la limitació de l'Autonomia Universitària, ja força malmesa en aquests últims temps.

A les comunitats autònomes també se'ls vulnera el seu dret a decidir en una matèria transferida. Haurem d'esperar a veure si el "color" de cada CCAA finalment tindrà incidència en la presa de les decisions. Veurem també on queden les amenaces del ministre Wert d'impugnar totes les places que han tret moltes universitats i si finalment hi ha un tractament desigual per CCAA.

En resum, ens trobem amb una llei de pressupostos que ofega una mica més a les universitats, limita la seva capacitat d'acció i anticipa futures reformes si ens fixem en les maneres de com s'estan prenent les decisions a les universitats públiques.