dijous, 15 de desembre de 2011

Nova regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris

Al BOE del 10 de desembre s'ha publicat el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest deroga el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitzava l'anterior.

L'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix en el seu article 8 el dret dels estudiants de grau a "disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat normativa de les mateixes."

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants comptaran amb un tutor de l'entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. La designació del tutor acadèmic de la universitat es farà d'acord amb els procediments establerts per aquesta, tenint en compte que el tutor de les pràctiques curriculars haurà de ser un professor de la universitat, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en qual es trobi matriculat l'estudiant i, en el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor d'universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Els drets i deures del tutor acadèmic de la universitat seran els següents:

Drets: a) Al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que estableixi la universitat, d'acord amb la seva normativa interna. b) A ser informat sobre la normativa que regula les pràctiques externes així com del Projecte Formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà l'estada de l'estudiant a tutelar. c) Tenir accés a l'entitat per al compliment dels fins propis de la seva funció.

Deures: a) Vetllar pel normal desenvolupament del Projecte Formatiu, garantint la compatibilitat de l'horari de realització de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques, formatives i de representació i participació de l'estudiant. b) Fer el seguiment efectiu de les pràctiques coordinant per a això amb el tutor de l'entitat col·laboradora i vistos, si s'escau, els informes de seguiment. c) Autoritzar les modificacions que es produeixin en el Projecte Formatiu. d) Dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant tutelat d'acord amb el que estableix l'article 15 del Decret. e) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui com a conseqüència de la seva activitat com a tutor. f) Informar l'òrgan responsable de les pràctiques externes a la universitat de les possibles incidències sorgides. g) Supervisar, i si s'escau sol·licitar, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat un informe final, a la conclusió de les pràctiques, que recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiant en el qual podran valorar-se tant les competències genèriques com les específiques del corresponent projecte formatiu. Un cop transcorreguda la meitat del període de durada de les pràctiques, podrà elaborar un informe intermedi de seguiment, quan així s'estableixi, d'acord amb la normativa de la universitat.

El tutor acadèmic de la universitat avaluarà les pràctiques desenvolupades de conformitat amb els procediments que estableixi la universitat, emplenant el corresponent informe de valoració.

Des CC.OO. considerem que aquest RD suposa un avanç pel que fa al reconeixement de l'activitat docent en les pràctiques en empresa, respecte de la situació actual. Actualment és freqüent que les pràctiques en empresa es reconeguin com a crèdits de lliure configuració, sense que l'activitat de tutoria es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Aquest RD ens donarà força per exigir que a partir d'ara la tutoria d'estudiants en pràctiques es reconegui com a part de l'activitat docent del professorat. Creiem que les pràctiques en empresa s'han de considerar com una activitat formativa més de l'estudiant, i per tant s'han d'orientar en aquest sentit: les pràctiques en empresa no podran plantejar-se com una forma de treball precari, en què els estudiants desenvolupin tasques pròpies de treballadors en plantilla. Així mateix, considerem que la realització de les pràctiques no ha de suposar per als estudiants un cost addicional, més enllà del pagament de la matrícula de l'assignatura.

3 comentaris:

  1. Malgrat que sé que ara tambè ho fareu, heu censurat un comentari a l'entrada anterior escrit amb respecte que posava en evidència l'acció i la transparència dels comitès d'empresa de la UPC respecte a la mobilització al claustre d'ahir dia 15 de desembre

    ResponElimina
  2. Ara ho he vist. Quan heu posat aquesta entrada, no hi era. Disculpeu

    ResponElimina

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.