divendres, 20 de desembre de 2013

CCOO ha interposat un Conflicte Col·lectiu referent a la paga extra dels investigadors amb beca


CCOO ha interposat un Conflicte Col·lectiu referent a la paga extra dels investigadors amb beca. Entre moltes altres raons perquè en l'aplicació del Real- Decreto-Llei 20/12, el Ministeri no va aplicar cap rebaixa a les ajudes concedides, ja que les subvencions no es veuen afectades per la regulació prevista en l'esmentada norma. Per tant no procedia l'aplicació de la retallada de la paga extra en aquest col·lectiu.

Les administracions que subvencionen les activitats anticipen els fons necessaris per fer front als contractes, per la qual cosa les deduccions salarials constituirien un enriquiment injust per part la Universitat o centre vinculat que no dota econòmicament els contractes.

Després de molts anys de reivindicacions històriques, perquè els becaris tinguessin contracte laboral des del primer dia, per cotitzar en la Seguretat Social i de cara a la seva cotització per a la jubilació, s'aconsegueix introduir aquest dret en la Llei de la Ciència. Des de CCOO valorem, que encara que el becari tingui un contracte laboral de la universitat o centre vinculat, si l'accés és mitjançant convocatòries que no realitza la universitat o centre vinculat, sinó altres administracions que subvencionen l'activitat formativa i investigadora, no procedeix en cap cas incidir sobre les seves retribucions. La universitat o centre, podrien complementar-les, però en cap cas reduir-les.

Recordem que CCOO va presentar el mes d'abril una demanda de conflicte col·lectiu contra la retallada de la paga extra del 2012 que van sofrir els treballadors i treballadores de les universitats públiques. La sentència va ser favorable per als treballadors i treballadores on es recull el dret a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part meritada a data de 15-07-2012. Les universitats han interposat recurs, que endarrerirà inútilment tot el procés i només perjudicarà a tots els treballadors i treballadores als quals es va eliminar la paga il·legalment.


2 comentaris:

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.