dilluns, 11 d’abril de 2011

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l'Estatut del Personal Docent i Investigador (Hoja del Lunes 518)

El passat 4 d'abril es va reunir la Mesa Sectorial sota la presidència del Secretari General d'Universitats en la qual es va informar d'algunes de les observacions o reticències, que s'han plantejat sobre l'Estatut de PDI negociat amb el Ministeri.

La Conferència de Política Universitària, en la qual hi ha les CCAA, ha sol•licitat una memòria econòmica, però no ha proposat modificacions al text negociat amb els sindicats, com a representants del PDI.

Les principals reticències han estat les realitzades per la CRUE al voltant de tres nuclis fonamentals: la negociació col•lectiva a la universitat, l'annex amb els criteris bàsics per a l'avaluació de la carrera horitzontal i la dedicació docent.

Les observacions relacionades amb la negociació tenen poc fonament ja que són aplicació directa de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que va ser aprovat per les Corts Generals en la mateixa data que la LOMLOU, ara fa quatre anys.

L'eliminació que es pretén, dels criteris d'avaluació de la carrera horitzontal de l'Estatut, només pot servir per fomentar l'obscurantisme a l'hora d'assolir els diferents nivells. Per CCOO, així com pels altres sindicats, va ser una premissa clara, que els criteris de l'avaluació de la carrera horitzontal havien de figurar en un annex de l'Estatut, per posteriorment desenvolupar a la Mesa Sectorial els barems que es publicaran en una ordre ministerial. És l'única forma d'aclarir el que ha de realitzar el PDI per assolir els diferents trams que configuren la carrera horitzontal, que per imperatiu legal ha de ser negociada, proporcionant així la transparència que permet a qualsevol sol•licitant autoavaluar-se.

La revisió realitzada garanteix que en cap cas es pugui assolir una acreditació de catedràtic sense haver realitzat les dues principals activitats, docència i investigació, per assolir la màxima categoria professional.

El principal escull que planteja la CRUE és en relació amb la DEDICACIÓ DOCENT, ja que proposa eliminar l'actual catàleg de tasques,¡ perquè estiguin indeterminades quines activitats són considerades docència, tot i realitzar-se dins de la metodologia derivada de l'EEES. Així mateix pretenen l'increment de les hores de docència superant les 240 hores actuals a aquells que intensifiquin la seva dedicació en docència, obviant que la intensificació no té com a objectiu impartir més hores de classe, sinó donar-les amb major qualitat, dedicant temps a la preparació de materials i incorporant nous coneixements, creant equips de recerca educativa, coordinant les matèries dels nous plans d'estudi, elaborant guies docents, etc.; de forma anàloga al que passa en els grups de recerca.

A més, l'Estatut de PDI ha de tenir vocació de futur i ha d'estar d'acord amb la LOMLOU que en l'article 39 diu:

1. La recerca científica és fonament essencial de la docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la transferència dels seus resultats a la societat.Com a tal, constitueix una funció essencial de la universitat, que deriva del seu paper clau en la generació de coneixement i de la seva capacitat d'estimular i generar pensament crític, clau de tot procés científic.

Per tant és un contrasentit que vulguin establir vies que allunyarien a les universitats de l'essència fonamental, sobretot si s'està mirant cap al futur, tal com es demostra en les accions que es desenvolupen des de 2007.

L'harmonització amb el que preveu l'article 33 de l'esmentada llei, sobre la funció docent, és el que realment porta a la modernització de la institució universitària.

CCOO ha assumit en la negociació la situació econòmica, i també ha estat conscient que la implantació del EESS porta una major càrrega derivada de la nova metodologia docent, de manera que ha supeditat les millores econòmiques al moment de sortida de la crisi en què ens trobem.

Per això no es poden acceptar més rebaixes en les condicions laborals del PDI.

Per tractar aquests temes, el Ministeri d'Educació ha convidat a CCOO a una reunió amb representants de la CRUE i les CCAA per tal de consensuar canvis en els aspectes esmentats.

CCOO agraeix al Ministeri d'Educació i, en particular, al secretari general d'Universitats la invitació cursada, però legitimarà amb la seva presència una negociació fora de l'àmbit que marca l'ordenament jurídic.

CCOO té absoluta disposició a reunir-se bilateralment, tant amb la CRUE com amb els representants de la Conferència General de Política Universitària, per tal d'explicar i debatre el treball realitzat en l'Estatut del PDI. No obstant això, aquesta disposició al diàleg no pot ni s'ha de confondre amb la negociació col•lectiva, que en aquest cas només és possible entre el Ministeri d'Educació i les organitzacions sindicals, tal com està en la legislació vigent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.