dilluns, 4 d’abril de 2011

La representativitat dels professors doctors amb vinculació permanent (Hoja del Lunes 517 - 2/2)

Com a conseqüència de la informació apareguda a la premsa i en aquest Full del Dilluns, sobre la suspensió cautelar d'eleccions a rector a la UCM per part de la jurisdicció ordinària, diversos professors doctors d'algunes universitats han denunciat que han estat exclosos del grup de professors doctors amb vinculació permanent a la universitat en les eleccions a rector i fins i tot en Estatuts.

La LOU va ser modificada el 2007 i és molt clara ja que estableix que:
  • el vot serà ponderat pels diferents sectors de la comunitat universitària i
  • en tot cas, la majoria correspondrà als professors doctors amb vinculació permanent.

La LOMLOU s'equipara a efectes de participació en processos electorals universitaris, el professorat funcionari doctor (CU, TU i TEU doctor) i al professorat contractat doctor amb caràcter permanent (Professor Contractat doctor i Professor Col•laborador doctor).

Així mateix, la Disposició Addicional 8 ª estableix que: Les universitats adaptaran els seus estatuts acord amb el que disposa aquesta Llei en un termini màxim de tres anys i "Fins que es produeixi l'adaptació dels estatuts, els consells de govern de les universitats poden aprovar la normativa d'aplicació que sigui necessària per al compliment del que estableix aquesta Llei ".

Amb la LOMLOU vigent qualsevol professor que vegi vulnerats els seus drets fonamentals (Dret a la igualtat davant la llei) pot fer reclamació davant la Junta Electoral Central de la Universitat, si és el cas, o davant la jurisdicció ordinària davant d'una clara i flagrant discriminació. Aquesta reclamació es pot fer per persona natural o jurídica.

La responsabilitat administrativa pot arribar a anul•lar processos electorals i modificar Estatuts i reglaments, sense perjudici d'altres si s'escau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.