dimarts, 24 de gener de 2012

Sobre el Consell Assessor d'ANECA (Hoja del Lunes 535)

El passat 11 de febrer es va celebrar una reunió del Consell Assessor d'ANECA. 

Es va informar de novetats en el programa ACADEMIA, d'acreditació de professorat funcionari

El Consell d'Universitats va decidir canviar els barems, definint un apartat específic per a la transferència de tecnologia, quan en la proposta original de l'ANECA aquesta activitat estava integrada en l'apartat de recerca. 

Durant un any, els sol·licitants podran escollir si se'ls avalua amb el barem antic o amb el nou, i ANECA avaluarà d'ofici amb què barem surt més afavorit cada sol·licitant. Per a aquest programa, es renovarà el panell d'experts i es desenvoluparà una aplicació informàtica adaptada al nou document de Principis i Orientacions. 

Durant aquest curs altres, es pretén actualitzar el programa PEP, d'acreditació del professorat contractat, en la línia del nou document de Principis i Orientacions d'ANECA, a més de crear un Comitè de Reclamacions per a aquest programa. S'esperen 7.000 sol·licituds per al programa PEP, i 4.500 per al ACADÈMIA. 

Es va informar també de la decisió del Consell d'Universitats de que els investigadors adscrits a centres no universitaris siguin avaluats per ANEP (Agencia Nacional d'Evaluación y Prospectiva) i no per ANECA. 

Altres línies d'actuació plantejades són seguir treballant en el programa DOCENTIA, de suport a les universitats per a l'avaluació docent del professorat, i en la col·laboració amb la base de dades DICE, així com amb les bases de dades subministrades per FECYT (ISI i Scopus).

Les activitats més rellevants d'ANECA per a aquest any, pel que fa a la acreditació de títols, són: 

• La verificació dels programes de doctorat, per adaptar al RD 99/2011. Aquesta verificació es realitzarà conjuntament amb les altres agències d'avaluació d'àmbit autonòmic. 

• El seguiment dels 812 títols de grau i màster que es cursen en les 14 universitats de l'àmbit competencial d'ANECA. 

• L'acreditació dels màsters de 60 crèdits que es verificar per procediment abreujat en el curs 2006/2007. Aquesta acreditació es realitzarà al llarg del curs 2012/2013.

Laureano Fernández, coordinador d'avaluació d'ensenyaments i institucions, va informar sobre el procés de verificació de programes de doctorat. Els actuals programes de doctorat s'han d'extingir abans d'octubre de 2017, i tots els programes han d'estar adaptats abans de setembre de 2013. 

Actualment estan funcionant a les Universitats espanyoles 1.731 programes de doctorat, 442 amb Menció cap al'Excel·lència i 592 amb informe favorable per la Menció (el Ministeri no va concedir la Menció a tots els acreditats). S'estima que són massa programes de doctorat, i que s'ha de tendir a una concentració d'aquests.

L'objectiu principal de l'avaluació és determinar si que hi ha una massa crítica d'investigadors amb recursos suficients. Amb aquesta finalitat, es demanarà la següent informació: 

- Línies de recerca del programa. 

- Equips d'investigació del programa, que han de comptar amb almenys tres professors i almenys amb un projecte competitiu vigent. 

- Informació sobre no més de 25 publicacions de professors del programa en els últims 5 anys. 

- Informació sobre no més de 10 tesi doctorals dirigides per investigadors del programa en els últims cinc anys i una contribució per tesi. 

- Els referents per als avaluadors han de ser les dades de l'Menció cap l'Excel·lència que es van demanar en el curs passat. 

Durant el seguiment, s'espera que els programes comptin amb un mínim del 60% dels directors de tesi amb experiència acreditada investigadora i de direcció de tesi. La filosofia del procés és que l'avaluació dels programes de doctorat sigui més senzilla, però que sigui més difícil d'aconseguir la verificació. 

Les funcions del Consell són assessorar al Patronat d'ANECA, proposar línies d'actuació, i informar sobre bones pràctiques d'estructures o xarxes nacionals en les quals s'integri ANECA. El Consell Assessor compta amb representació sindical, designada per les dues organitzacions sindicals més representatives (CCOO i UGT) a la Mesa Sectorial d'Universitats. Les propostes de les organitzacions són ratificades per la Mesa Sectorial, per així procedir al nomenament.

CCOO considera imprescindible la participació dels representants sindicals en el Consell Assessor de l'ANECA, i lamenta que la resta d'Agències d'àmbit autonòmic no segueixin el seu exemple, ja que l'actuació de les agències determina l'evolució de les plantilles universitàries. Aquesta influència no només s'estén als programes d'acreditació de professorat, sinó a l'actuació de les agències en la verificació i acreditació de titulacions. L'acreditació de titulacions pot influir de manera decisiva en el mapa de graus, i molt especialment en el de màsters. D'altra banda, caldrà estar atents a que les restriccions pressupostàries al sistema universitari no suposin un enduriment de l'acreditació de professorat i de titulacions. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.