dimarts, 17 de juliol de 2012

Nou atac sense pal·liatius als empleats públics (Hoja del Lunes 548)


El dissabte 14 juliol, per no ser un dissabte diferent, es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Un cop més un decret que ens retalla drets, com ja ens tenen acostumats. A més segueixen en la línia de massacrar l'autonomia de les CCAA.

Les principals mesures de caràcter laboral (ataquen en tots els fronts) són les següents:

Article 1: Règim d'incompatibilitats de pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i percepcions similars.

Les pensions indemnitzatòries seran incompatibles amb qualsevol retribució a càrrec dels PGE, qualsevol retribució privada o pensió de jubilació.

Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.

El personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui de percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a aquest mes.

Es pot acordar amb cada administració competent decidir que aquesta reducció s'executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici.

La reducció retributiva també és aplicable al personal laboral d'alta direcció, el personal amb contracte mercantil, i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d'alt càrrec.

Les quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions en plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de la jubilació.

No és aplicable en aquells empleats públics pels que les retribucions per jornada completa no arriben en còmput anual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Article 7. Modificació de l'article 32 de l'EBEP

2. Es garanteix el compliment dels convenis col·lectius i acords que afectin el personal laboral, llevat que excepcionalment i per causes greus d'interès públic derivades de l'alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de convenis col·lectius o acords ja signats en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l'interès públic. Les administracions públiques han d'informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació.

Article 8. Modificació dels articles 48 i 50 de l'EBEP.

S'unifiquen tots els permisos de tots els funcionaris públics:
 1. Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat i 5 quan sigui en diferent localitat. Quan sigui d'un familiar de segon grau serà de 2 dies a la mateixa localitat i de 4 dies en distinta localitat.
 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades.
 6. Per lactància d'un fill menor de 12 mesos tindrà dret a un dia d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada, o en 1 hora a l'inici o al final de la jornada. Aquest pot ser exercit per qualsevol dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin. La funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els parts múltiples.
 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra raó hagin de romandre hospitalitzats a partir del part, la funcionària o funcionari tindran dret a absentar-se del treball durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Tindran dret a reduir fins a un màxim de 2 hores de treball, amb la disminució proporcional de les retribucions.
 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'un menor de 12 anys, de persona gran que requereixi d'especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui. Dret fins al segon grau de consanguinitat.
 9. Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'1 mes. Si hi ha més d'un titular amb aquest dret es podrà prorratejar, respectant el termini màxim d'un mes.
 10. Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, 3 dies.
 12. Per matrimoni, 15 dies.
Conclusió, han arrasat amb tots els Acords de Conciliació, han deixat els dies d'assumptes particulars de manera testimonial, per recordar-nos que existeixen, i si no et cases no tens permís: un incentiu del PP al matrimoni.

Modificació de l'Article 50 de l'EBEP: Vacances dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran dret a gaudir, durant cada any natural, d'unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l'any va ser menor.

S'ha acabat el mes de vacances, si vols guardar algun dia per Nadal o Setmana Santa, millor ens oblidem.

Article 9. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organisme i entitats dependents i òrgans constitucionals.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar com a màxim el 50% de les retribucions del mes anterior. Des del dia 4rt fins al 20è, tots dos inclosos, no ha de superar el 75% de les retribucions del mes anterior. A partir del 21è fins al 90è, tots dos inclosos, es pot reconèixer el 100%. Quan la incapacitat temporal derivi de contingències professionals, podrà complementar des del primer dia al 100%. A partir del 90è és aplicable el règim especial d'acord amb la seva normativa.

Cada administració pública pot determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a arribar a un màxim del 100% de les retribucions. Es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica.

I, de manera general, se suspenen els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic (inclòs el personal de les universitats), subscrits per les administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al que disposen els articles de l'1 al 15 d'aquest RDL.

Aquestes retallades no poden quedar sense resposta. El 19 de juliol AL CARRER! Manifesta't juntament amb els teus companys i companyes a la teva ciutat, per protestar contra les mesures que afecten, a les persones en atur, als empleats públics i als pensionistes.

VOLEN ARRUÏNAR EL PAÍS. SOM MÉS, CAL IMPEDIR-LOS-HI!

6 comentaris:

 1. Yo podría llegar a entender la rebaja de salario en caso de enfermedad si se contratara a una persona para cubrir la baja, pero ya nos han dicho que no hay suplencias. Yo soy enferma crónica y siempre he seguido trabajando desde casa (incluso desde el hospital), pero ya no lo haré. ¿Quién pierde?

  ResponElimina
 2. El personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui de percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a aquest mes.

  Alguien me puede confirmar si el párrafo anterior quiere decir que además de la paga extra de Navidad también nos quitan el complemento especifico correspondiente a ese mes?? Lo digo porque en la extra de junio en Catalunya se descontó el 5% del total percibido a lo largo del año y que más o menos venia a ser el complemento específico, y se tenia pensado hacer lo mismo con la de Navidad, pero claro, al haber eliminado totalmente ésta, personalmente creía que lo 5% había desaparecido, ya que si no hay paga de donde sacar el complemento especifico......pero vuestro comentario me hace dudar. Como sea así, al final acabamos pagando por trabajar. El dia 19 y los dias que haga falta TODOS A LA CALLE A PROTESTAR!!! y si hay que hacer una huelga masiva durante una semana, se hace.

  ResponElimina
 3. Això de que les quantitats de les pagues extres de Nadal no abonades es destinaran en exercicis futurs (?) a realitzar aportacions en plans de pensions, us heu oblidat d'un detall que surt al BOE que és que això es farà sempre que s'aconsegueixi complir amb el dèficit i tal com anem ni al 2015 ni al 2020 es farà, així que ja ens podem oblidar, que això va per llarg, a no ser que fem una de grossa.

  ResponElimina
 4. El millor es vaga de cel continua durant període docent. Es l únic que podem fer, la resta se'ls en fot.

  ResponElimina
 5. Companys, aplicaran això i el que vulguin, perquè ens deixem. Si, si: ENS DEIXEM!.
  Què farem per queixar-nos? Una mani? Se la planten al clatell, la nostra manifestació...
  Pot ser hauriem de pendre mesures més radicals i contundents? Pot ser hauriem d'aprendre dels miners? Pot ser hauriem de paralitzar el país indefinidament?

  ResponElimina
 6. Estaria bé posar-se d'acord entre les Universitats per poder definir els casos en què es podria complementar la baixa. No és el mateix una grip que una malaltia grossa i la persona que ho pateix ja te prou patiment com per que a sobre li toquin la nòmina. Em sembla molt indignant.

  ResponElimina

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.