dimarts, 26 de novembre de 2013

Denunciem els impediments pel PDI no permanent del "Plan Nacional 2013"

Des de CCOO es vol denunciar la darrera convocatòria d’ajudes corresponents als Programas Estatales de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11616) i al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf), tots dos publicats el 6 de novembre.

Aquestes convocatòries impedeixen al Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques amb contractes no permanents que no cobreixin el termini d’execució del projecte, demanar-ne un com a co-IP, possibilitat que sí que s’ofereix a investigadors del Programa Ramón y Cajal i al professorat emèrit (article 18, apartats 3 i 4).

Tanmateix, es genera una diferència entre equip investigador i equip de treball que no s’explica gens bé, quedant exclosos del primer grup els professors interins (Agregats o Titulars), Lectors, Ajudants, Associats, Col·laboradors temporals i investigadors predoctorals i postdoctorals (propis o de programes específics) amb contractes no permanents que no cobreixin el termini d’execució del projecte.

Tot i que hi ha la possibilitat de demanar projectes amb una durada inferior al tres anys, no acaba de comprendre’s aquesta diferència que pot tenir importants repercussions per a la carrera investigadora i acadèmica del professorat novell ja que

-       Participar en els projectes com a investigadors és valorat com a un mèrit en l’obtenció de les acreditacions per a accedir a places estables. El fet de considerar la participació en una categoria inferior, impedeix la promoció i la estabilització del PDI.
-       Afecta a la capacitat investigadora de les Universitats, ja que a l’impedir a una gran part dels professors i investigadors formar part de l’equip d’investigació les possibilitades de finançament queden reduïdes.
-       La capacitat de renovació i formació de nou personal docent i investigador de les Universitats queda en entredit, i es menysvalora la funció de la Universitat.

Per tot això, CCOO insta al Ministeri que faci els canvis pertinents i realitzarà les accions pertinents per a què es duguin a terme.


Per altra banda, considerem que les Universitats en la seva funció de defensa dels seus treballadors han de manifestar de manera oficial la voluntat que els investigadors afectats romanguin vinculats de manera permanent. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.