dimecres, 31 d’octubre de 2012

La LOMCE i la SELECTIVITAT


El Ministeri d'Educació ha presentat l'avantprojecte de llei orgànica per a la millora educativa (LOMCE) on, en particular, es recull l'accés a la universitat.

Aquest avantprojecte comença amb aquesta frase memorable, de les que queden per a la posteritat:

"L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i les cotes de prosperitat d'un país; el seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en l'arena internacional i afrontar els desafiaments que es plantegen en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir les portes a llocs de treball d'alta qualificació, el que representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges en el mercat global."

És a dir, per aquest govern, l'Educació només té interès en termes econòmics i de competitivitat. No és mal començament.

La proposta del govern estatal quant a l'accés a la universitat apareix en l'article 38. En aquest article es diu que "el Govern ha d'establir la normativa bàsica que permeti a les universitats fixar els procediments d'admissió dels alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent" utilitzant com a criteris la qualificació final del Batxillerat, les modalitats i vies cursades, les qualificacions obtingudes en matèries concretes, la formació acadèmica o professional complementària, l'avaluació específica de coneixements i/o d'aptituds personals i els estudis superiors cursats amb anterioritat.

A més, "quan la universitat estableixi procediments d'admissió en alguna titulació oficial, l'accés a aquella vindrà determinat per la valoració conjunta resultant de ponderar la qualificació final del Batxillerat i la qualificació obtinguda en el procediment d'admissió establert."

En definitiva, s'admet de manera explícita que puguin existir processos d'admissió diferents per a cada titulació i/o Universitat. Si recordem que durant el curs 2011-2012 estaven implantats 2.413 graus universitaris verificats en el Sistema Universitari Espanyol, podem preveure les disparitats de criteris i les disfuncions que aquest sistema produirà.

Les modalitats o vies del Batxillerat seran les següents:

  • Arts.
  • Ciències amb dues vies a escollir: Ciències i Enginyeria, i Ciències de la Salut.
  • Humanitats i Ciències Socials, amb dues vies a escollir: Humanitats i Ciències Socials.

Quant a la qualificació final del Batxillerat (article 36.bis) i l'obtenció del títol de Batxiller (article 37), els punts destacats de la proposta del govern estatal són:

  • Els alumnes realitzaran una avaluació en finalitzar aquesta etapa, en la qual es comprovarà el grau de maduresa acadèmica i de consecució dels objectius de l'etapa.
  • Els criteris d'avaluació seran establerts pel govern per a tot el sistema educatiu espanyol.
  • Per obtenir el títol de batxiller és necessària la superació de l'avaluació final de batxillerat, així com una qualificació final de Batxillerat igual o superior a 5 punts sobre 10, que es deduirà de la nota mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries del Batxillerat ponderada al 60% i de la nota obtinguda en l'avaluació final de batxillerat al 40%.

El govern estatal proposa, per tant, que les notes del centre valguin un 60% de la qualificació, amb la discrecionalitat que això pot suposar. Els criteris seran centralitzats, cosa que provocarà una uniformització del sistema. No sabem si les proves seran consensuades o no entre el sistema universitari i el sistema educatiu no universitari, ja que només s'estableix que es realitzaran en els centres i seran avaluades per especialistes externs al centre. D'aquests especialistes experts no sabem quina serà la seva procedència, ni el criteri de selecció d'aquests.

Si aquest procediment finalment s'aprova, serà molt difícil garantir l'equitat del sistema i planificar l'oferta educativa. Segurament, tot el procés acabarà sent un caos, ple d'incertesa i patiment estèril per als estudiants i les seves famílies.

CCOO INSTA A LA RETIRADA d'aquest model de procés d'admissió proposat pel govern i no comparteix la seva filosofia sobre l'avaluació, que s'ha d'enfocar a la millora ia la solució del problema de l'abandonament escolar prematur, ja que Espanya és el primer país d'Europa en termes de fracàs escolar segons la Unesco en l'edició 2012 "Educació per a tots" (EPT), REPROVA les actuacions del ministre Wert i CONVOCA a la participació activa en la Vaga General del proper dia 14 de NOVEMBRE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.