dimecres, 30 de març de 2011

El Govern retira la modificació del règim de classes passives presentada la setmana passada (Hoja del Lunes 516 - 2/2)

La setmana passada es va presentar un avantprojecte de llei de mesures harmonitzadores del règim de les classes passives (RCP) que serien complementàries a les recollides en el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació, l'article 20 del qual estableix la inclusió, a partir de l'1 de gener de 2011, dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS). 

L'harmonització que es proposava hagués afectat només als funcionaris integrats en classes passives a 31 de desembre de 2010 (900.000), atès que des d'aquesta data no hi ha noves incorporacions a aquest règim. 

La proposta regulava la possibilitat d'accedir a la jubilació a partir dels 65 anys d'edat, si s'acreditava un període de serveis efectius a l'Estat igual o superior a 38 anys i 6 mesos, sense cap tipus de coeficient reductor. 

D'altra banda, hauria cabut anticipar la jubilació a partir dels 63 anys d'edat, si s'acrediten 33 anys de serveis efectius a l'Estat, en aquest cas vinculada a l'aplicació d'un coeficient reductor del 1,875% de la pensió per cada trimestre o fracció de trimestre que el funcionari avanci l'edat de jubilació que correspongui. S'incloïa un període transitori segons el qual, des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2021, els funcionaris podrien accedir a la jubilació voluntària sense coeficient reductor sempre que es compleixi l'edat i s’acrediti la carència que s'estableix per a l’any de què es tracti (s'hagués incrementat en 4 mesos per any l'edat i la carència durant el període transitori).

Es proposava modificar la taula de percentatges aplicable a l’haver regulador, de manera harmònica amb la reforma duta a terme en el RGSS, en el sentit que no es modificaria el percentatge corresponent al període mínim de carència per causar dret a la pensió ordinària de jubilació / retir (15 anys), que hagués seguit sent del 26,92%, mentre que el percentatge restant, 73,08%, es distribuiria entre els 22 anys que resten per assolir els 37 anys de servei que donen dret al 100% de l’haver regulador.

Règim transitori

Fins al 31 de desembre de 2021, no s'hauria aplicat el coeficient reductor i l'interessat hauria pogut anticipar la jubilació o retir sempre que, en la data del fet causant, tingués complerta l'edat i acredités els anys de serveis efectius a l'Estat segons el que que s'establia en una taula. 

Col•lectius amb edat de jubilació als 70 anys
Hi ha col•lectius que tenen establerta una edat de jubilació forçosa als 70 anys, com són els Jutges, Magistrats, Fiscals, Secretaris Judicials, Lletrats del Tribunal Constitucional, Cossos Docents Universitaris, Registradors de la Propietat I Caminers de l'Estat.

Des de CCOO preocupa especialment el tractament unitari, perquè l'accés als cossos de funcionaris en les universitats s'ha produït després de molts anys de becari sense cotització.

Els canvis realitzats en la jubilació dels treballadors és un atac frontal a l'estat del benestar i suposa un retrocés de més de 50 anys inacceptable. Les generacions més joves, sobretot en l'àmbit universitari, són les més perjudicades, ja que comencen a cotitzar molt més tard. Aquest és un dels motius pels quals CCOO exigeix contractes laborals en comptes de beques. 

CCOO havia mostrat la seva oposició al text presentat i caldrà estar atents al que vol fer el Govern, un cop que l'ha retirat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.