dimecres, 23 de març de 2011

Més precarietat per als joves i jubilació als 75 anys: El gran futur de la Universitat (Hoja del Lunes 515)

La Llei de la Ciència envaeix la d'Universitats i aposta per la precarietat


El 2011.03.16 la comissió de Ciència del Congrés va aprovar el projecte de llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i ara passa al Senat.

El text suposa un cop molt dur que precaritza més encara el sector de la investigació, i és un avenç imparable cap a la privatització encoberta del sistema públic. A més incorpora canvis en les condicions d'ocupació que certament desregularan el Sistema Universitari Espanyol si es desenvolupen en les universitats públiques.

Es modifica la LOMLOU en permetre tres noves modalitats contractuals de personal investigador de caràcter laboral, que tenen una regulació específica i diferent al PDI en matèria de contractació, avaluació i promoció. Les universitats públiques poden contractar, únicament quan siguin perceptores de fons de finançament que incloguin la contractació de personal laboral, en les següents figures:

Contracte predoctoral: Tindran la condició de personal investigador predoctoral en formació. El contracte serà de durada determinada a temps complet. La contractació en aquesta modalitat no podrà excedir els 4 anys, per una o diferents entitats. La seva retribució: el 56% els dos primers anys, el 60% el tercer i el 75% el quart, de les retribucions fixades per les categories equivalents en els convenis col•lectius. No podrà ser inferior al salari mínim interprofessional (641 euros el 2011). S'estableix, a més, una reducció del 30% de la quota empresarial a la Seguretat Social.

Contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació: Doctors. Amb una durada màxima de 5 anys en aquesta modalitat per una o diferents entitats. Les retribucions no podran ser inferiors a les del personal investigador que faci activitats anàlogues. Podrà col•laborar en tasques docents fins a un màxim de 80 hores anuals. Als 2 anys podrà ser sotmès a avaluació de l'activitat investigadora desenvolupada. L'informe negatiu extern serà de caràcter vinculant. Realitzat aquest per una de les agències citades en el text.

Contracte d'investigador distingit: personal investigador nacional o estranger de reconegut prestigi. Doctor. El contracte tindrà la durada que les parts acordin. Les seves condicions laborals estaran fixades en les clàusules del contracte. El contracte podrà extingir-se per desistiment de l'empresa.

Cita al Personal Investigador Laboral Fix de les universitats sense donar més detalls. Se suposa que es tracta del ja existent en alguns convenis col•lectius, o el que es desenvolupi a partir d'ara.

En el termini de dos anys s'elaborarà l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en formació, que equivaldria als actuals becaris però amb menor cost, que tindrien contracte laboral i no està previst que puguin donar docència.

Es tracta d'una carrera laboral en què prima la precarietat, amb contractes de curta durada sotmesos a avaluacions permanents i amb salaris vergonyosos (56 per 100 del salari d'un investigador i en el cas dels fixos s'aclareix que mai podran tenir el règim salarial dels funcionaris). En canvi els contractes d'investigador sènior es regulen directament i exclusiva pels pactes entre Universitat i professional, que preveu indemnitzacions de fins a 45 dies per any de servei.

D'altra banda s'exclouen tots els contractes d'obra per projecte d'investigació, de les garanties antiprecarietat que estableix l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

Però crida més l’atenció que es prevegi la possibilitat que el personal investigador indefinit, pugui ser acreditat a professor titular amb informe positiu de la seva activitat docent i investigadora d'acord amb el procediment que estableixi el Govern. És a dir que es possibiliten dues portes d'accés diferents. CCOO ha vingut sostenint que l'establiment de dos col•lectius en el mateix cos i amb diferents regulacions dins el mateix àmbit universitari, seria font de conflictes i problemes. La universitat té funcions docents i investigadores i l'actual regulació - més encara amb l'Estatut del PDI - és prou flexible per diversificar l'activitat del seu personal que és docent i investigador. La LOMLOU preveu la possibilitat d'incorporar Contractats Doctors per a una activitat investigadora preferent i el projecte d'Estatut PDI contempla la possibilitat d'intensificar activitats docents o investigadores i existeixen procediments per a la gradual incorporació d'investigadors purs a les universitats (I3, ... ).

També es modifica la LOMLOU en aspectes, significatius com:

"Article 7: Centres i estructures: Les universitats públiques estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris de Recerca, Escoles de Doctorat, i per aquells altres centres o estructures necessaris per a l'exercici de funcions."

En l'article 48 s'afegeix un "3 bis: Així mateix podran contractar personal investigador d'acord amb el que preveu la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació."

L'article 48.4 adquireix un nou redactat: El personal docent i investigador contractat, computat en equivalències a temps complet, no podrà superar el 49 per cent del total de personal docent i investigador de la universitat. No es computarà com a professorat contractat aquells que no imparteixin docència en els ensenyaments conduents a l'obtenció dels Títols oficials, així com el personal propi dels instituts de recerca adscrits a la universitat i de les escoles de doctorat ".

El projecte de la Llei de la Ciència també modifica el previst i acordat sobre la mobilitat en l'esborrany de l'Estatut del PDI.


Llei d'economia sostenible: Per a qui decideixi quedar-se per sempre


Amb el títol: "Llei Orgànica 4 / 2011, de 11 de març, complementària a la Llei d'Economia sostenible", res no fa pensar que es prevegi la curiosa Disposició addicional segona: Prolongació voluntària del servei actiu dels funcionaris pertanyents als cossos docents universitaris i professors d'investigació del CSIC una vegada assolida la jubilació forçosa.

Aquesta disposició diu que en el període de 6 mesos, el govern promourà la posada en marxa de mecanismes que facilitin la prolongació del servei actiu per un període màxim de 5 anys addicionals, dels funcionaris dels cossos docents universitaris i professors d'investigació del CSIC en els quals concorrin mèrits excepcionals. Tot això s'ha disposat "sorprenentment" en una normativa l'objecte de regulació de la qual no és el PDI de les universitats, que no ha estat negociada i pot topar amb el futur Estatut del Personal Docent i Investigador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.