dimarts, 23 de novembre de 2010

Emèrits amb contracte indefinit (Hoja del Lunes 504 – 1/2)

La Comissió d'Educació i Esport, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2010, va acordar aprovar amb modificacions la Proposició no de Llei relativa als professors emèrits en l'àmbit de la Universitat (núm. exp. 161/970), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada en el "BOCG. Congrés dels Diputats", Sèrie D, núm. 192, de 27 d'abril de 2009, en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

  • La contractació de Professors Emèrits per temps indefinit i amb la compensació econòmica establerta als Pressupostos de la Universitat en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles (EPDI). La permanència del nomenament quedarà condicionada al manteniment de les circumstàncies personals que ho van motivar, a comprovar amb l'oportuna periodicitat.
  • Tenir participació docent en cursos oficials de postgrau, i excepcionalment de grau, així com en aquells conduents a títols propis, direcció de grups i projectes d'investigació, direcció de Centres i Instituts d'Investigació.”

Si es pretén modernitzar el Sistema Universitari Español contractant indefinidament a professors jubilats per fer classe, dirigir grups i projectes d'investigació, així com per dirigir Centres i Instituts d'Investigació, on va quedar l'articulat de la LOMLOU sobre plans de rejoveniment de plantilles? Com pot dir repetidament el govern que tenim la generació millor formada de la història, deixar-los en l'atur i contractar a professors jubilats? Es tracta d'incentivar que els nostres joves es busquin el futur en altres països? A Irlanda s'estima que més de 250.000 emprendran aquest camí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.