dilluns, 15 de novembre de 2010

Esborrany de l’Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Espanyoles (Hoja del Lunes 502)

Finalment, el Ministeri va convocar la Mesa Sectorial, dintre del termini i en la forma escaient, el dijous passat, adjuntant-nos l'esborrany de l'Estatut del PDI. L'ordre del dia inclou un únic punt: “Debat sobre l'esborrany de l'Estatut del PDI”. En les últimes intervencions el Ministeri ha mostrat hostilitat, de cara a la negociació de l'Estatut i CCOO manté la incertesa respecte de la voluntat negociadora del Govern per arribar a acords.

La versió del document és diferent a la qual es va treballar a l'última Mesa d'abril, encara que recull part del tractat amb anterioritat. No obstant això, NO disposa d'una MEMÒRIA ECONÒMICA, ni d'un CALENDARI D'APLICACIÓ i HAN DESAPAREGUT ELS BAREMS TREBALLATS, pel que aquestes mancances, que afecten a l'aplicació de la carrera horitzontal i a les avaluacions globals, hauran de ser explicades en la Mesa que se celebra avui.

A més, el text presentat no concreta certes qüestions importants reivindicades per CCOO, i algunes matèries ja pactades requereixen de certs matisos en la seva redacció. 

Algunes qüestions que CCOO ha reivindicat i que es recullen en l'esborrany presentat són: 

 • L'accessibilitat de la comunitat universitària al Pla Individual de Dedicació Acadèmica (PDA)
 • L'assignació màxima de docència, per a tot el PDI, de 240 hores de còmput anual o de 8 hores per setmana (encara que reivindiquem matisacions en les activitats previstes).
 • La possibilitat de passar a funcionari, mitjançant concurs de promoció interna, pels professors amb contracte laboral indefinit acreditats per a titular d'universitat, segons el previst en la disposició transitòria 2a de l'EBEP.
 • En el moment en què aconsegueixin el grau de Doctor, els professors titulars d'escola universitària tindran el complement de destinació nivell 27.
 • Les CC.AA. poden complementar el component general del complement específic i el de carrera horitzontal.
 • Manteniment de quinquennis i sexennis segons el vigent RD de Retribucions.
Entre les mancances més greus del document destaquen:
 • La desaparició dels barems acordats de la carrera horitzontal.
 • La no equiparació dels quinquennis i els sexennis dels diferents cossos.
 • La no equiparació del complement específic al d’altres cossos de l'administració pública de categories similars.
 • La creació de dedicacions a temps parcial especials, destinades a permetre que alguns cobrin a la universitat el 80% de les retribucions i fora tot el que els sigui possible.
 • La facilitat absoluta per anar-se a empreses privades, sense compensació a les universitats que, amb diners públics, han format als empresaris de les empreses de base tecnològica.
 • El règim d'explotació dels resultats de la investigació. 
 D'altra banda, CCOO considera que és necessari considerar l'Estatut del PDI tenint en compte les retallades salarials per als empleats públics i la reforma del mercat de treball imposats pel govern, així com la regulació establerta per la Llei de la Ciència, en tràmit parlamentari, l'abast definitiu de la qual encara està per conèixer. 

Per tot això, i d'acord amb les mobilitzacions previstes, des de les universitats caldrà estar molt atents, ja que en aquest sector s'han retallat drets i salaris, com a tots els empleats, però, a més, la implantació de la noves titulacions ens fa treballar més. 

CCOO exigeix voluntat política al Govern per veure fets tangibles sense marejar la perdiu com fins ara ha ocorregut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.