dimarts, 16 de novembre de 2010

Per un doctorat públic i de qualitat

Tenint en compte totes les dificultats i obstacles que els doctorands de Catalunya troben al llarg de la seva carrera investigadora (sous baixos, investigadors sense remuneració reconeguda o beques que incumpleixen la llei, la dificultat d’acabar la tesi en 4 anys, el coll d’ampolla en la fase portdoctoral, la retallada de les beques postdoctorals, l’exili forçós i la dificultat de retornar al país, la gran dificultat d’estabilitzar-se, etc.), tot i portant a terme un treball molt important per a la investigació en les universitats, aquest any ens trobem amb una nova mesura abusiva que no fa més que empitjorar la situació ja precaria d’aquest col·lectiu.

Les universitats catalanes han acordat augmentar els preus de la matrícula del doctorat un 280% respecte a l'any passat. Per tal de protestar per aquest increment abusiu, que no és més que la gota que fa vessar el got, el col·lectiu de doctorands de Catalunya va elaborar un manifest (veure http://d-recerca.org/manifest400) al que ja s’han adherit al voltant de 5000 persones (directors de centres de recerca, investigadors principals, tècnics de laboratori, investigadors pre- ipost-doctorals, etc.). Podeu adherir-vos al manifest en aquest enllaç.

La Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i els vicerrectorats de les diferents universitats catalanes van dur a terme dues reunions amb el col·lectiu de doctorands, en les quals es va arribar a diversos acords: no aplicar el nou règim de taxes als doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic; ampliar els terminis de matrícula i facilitar el seu fraccionament; i col·laborar per la redacció del decret de preus de l'any vinent.

El col·lectiu de doctorands, creiem inadmissible que Catalunya sigui la única Comunitat Autònoma que no respecta els límits d'augment establerts per la Conferència General de Política Universitària (Resolució del 25 de maig de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), tot i ser d'obligat compliment (apartat b de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001 d'universitats, en la seva nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Per això, els acords als que s’ha arribat no satisfan la nostra principal demanda: modificar el decret en curs (DOGC 98/2010) per tal de que es pagui un import de matrícula de doctorat corresponent al de l'any passat més la pujada corresponent a la variació interanual del IPC.

Més informació: www.d-recerca.org
Contacte: drecerca@gmail.com

Por un doctorado público y de calidad

Junto a todos las dificultades y obstáculos que los doctorandos de Cataluña encuentran a lo largo de su carrera investigadora (sueldos bajos, investigadores sin remuneración reconocida o con becas que incumplen la ley, la dificultad de finalizar en 4 años su tesis, el cuello de botella en la fase postdoctoral, el recorte de las becas postdoctorales, el exilio forzado y la dificultad de volver al país, la gran dificultad de estabilizarse, etc.), aún llevando a cabo una labor muy importante para la investigación en las universidades, este año contamos con una nueva medida abusiva que no hace más que empeorar la situación ya precaria de este colectivo.

Las universidades catalanas han acordado aumentar los precios de la matrícula del doctorado un 280% respecto el año pasado. Con la finalidad de protestar por este incremento abusivo, que no es más que la gota que colma el vaso, el colectivo de doctorandos de Cataluña elaboró un manifiesto (ver http://d-recerca.org/manifest400) al que ya se han adherido alrededor de 5000 personas (directores de centros de investigación, investigadores principales, técnicos de laboratorio, investigadores pre- y post-doctorales, etc.). Podéis apoyar el manifiesto en este enlace.

La Dirección General de Universidades (DGU) de la Generalitat de Catalunya y los vicerrectorados de las diferentes universidades catalanas llevaron a cabo dos reuniones con el colectivo de doctorandos, en las cuales se llegó a algunos acuerdos: no aplicar el nuevo régimen de tasas a los doctorandos que iniciaron el doctorado en el plan antiguo, ampliar los plazos de matrícula y facilitar su fraccionamiento y colaborar para la redacción del decreto de precios del año que viene.

El colectivo de doctorandos encuentra inadmisible que Cataluña sea la única Comunidad Autónoma que no respeta los límites de aumento establecidos por la Conferencia General de Política Universitaria (Resolución del 25 de mayo de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), a pesar de ser de obligado cumplimiento (apartado b del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades, en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Por ello, los acuerdos a los que se ha llegado no satisfacen la principal demanda de los doctorandos: la modificación del decreto en curso (DOGC 98/2010) para que se pague un importe de matrícula de doctorado correspondiente al del año pasado más la correspondiente variación interanual del IPC.

Más información: www.d-recerca.org
Contacto: drecerca@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.